รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.res.2015.50
Title การวิเคราะห์เส้นทางของสุขภาพจิตในแรงงานไทยย้ายถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา A Path analysis of mental health among Thai immigrant employees in Pranakron Si Ayutthaya Province
Creator 1. ชลธิชา แก้วอนุชิต
2. โยธิน แสวงดี
Contributor 1. หัวหน้าโครงการ
2. ผู้ร่วมวิจัย
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Publication Year 2558
Keyword แรงงานไทยย้ายถิ่น (Thai immigrant employees) ,สุขภาพจิต (Mental Health) ,การวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) ,จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( ,จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Ph ,จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Phranakron Si Ayutthaya Province)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ชลธิชา แก้วอนุชิต และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2558) การวิเคราะห์เส้นทางของสุขภาพจิตในแรงงานไทยย้ายถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา A Path analysis of mental health among Thai immigrant employees in Pranakron Si Ayutthaya Province. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา:ม.ป.ท.
ชลธิชา แก้วอนุชิต และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2558. การวิเคราะห์เส้นทางของสุขภาพจิตในแรงงานไทยย้ายถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา A Path analysis of mental health among Thai immigrant employees in Pranakron Si Ayutthaya Province. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา;
ชลธิชา แก้วอนุชิต และผู้แต่งคนอื่นๆ. การวิเคราะห์เส้นทางของสุขภาพจิตในแรงงานไทยย้ายถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา A Path analysis of mental health among Thai immigrant employees in Pranakron Si Ayutthaya Province. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2558. Print.