รหัสดีโอไอ 10.14456/jis.2018.9
Creator กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ
Title บทเพลงประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยในจังหวัดชลบุรี
Publisher คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2561
Journal Title วารสารวิเทศศึกษา
Journal Vol. 8
Journal No. 1
Page no. 34-56
Keyword เพลงหน้าพาทย์, โองการ, พิธีไหว้ครูดนตรีไทย, จังหวัดชลบุรี
Abstract งานวิจัยเรื่องบทเพลงประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยในจังหวัดชลบุรี เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพิธีไหว้ครูดนตรีไทยของคณะปี่พาทย์ การสืบทอดโองการไหว้ครู และบทเพลงประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยในจังหวัดชลบุรี ปรากฏพบการสืบทอดโองการพิธีไหว้ครูโบราณ 8 โองการ จากครู 4 ท่าน ได้แก่ ครูสงบ ทองเทศ ครูชัยฤทธิ์ นาคพงศ์ ครูไพบูลย์ ธีระสุนทรไท และนาวาอากาศตรีดิสันต์ คงประเสริฐ ปรากฏพบบทเพลงประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทย 59 เพลง ได้แก่ 1) เพลงตระ 18 เพลง ถูกใช้มากที่สุดคือ ตระสันนิบาตและ ตระพระปรคนธรรพ 2) เพลงเสมอ 10 เพลง ถูกใช้มากที่สุดคือ เสมอเถรและเสมอมาร 3) เพลงพราหมณ์ 3 เพลง เพลงที่ถูกใช้มากที่สุดคือ พราหมณ์เข้าและพราหมณ์ออก 4) เพลงหน้าพาทย์อื่น ๆ 28 เพลง ทุกพิธีใช้เพลงสาธุการ นั่งกิน เซ่นเหล้า เชิดและกราวรำ โดยเพลงหน้าพาทย์ที่พบแสดงให้เห็นว่าพิธีไหว้ครูดนตรีไทยในจังหวัดชลบุรีมีการเรียกใช้เพลงหน้าพาทย์เช่นเดียวกับพิธีไหว้ครูดนตรีไทยทั่วไป
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ. (2561) บทเพลงประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยในจังหวัดชลบุรี. วารสารวิเทศศึกษา, 8(1), 34-56.
กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ. "บทเพลงประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยในจังหวัดชลบุรี". วารสารวิเทศศึกษา 8 (2561):34-56.
กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ. บทเพลงประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยในจังหวัดชลบุรี. คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท. 2561.