รหัสดีโอไอ 10.14456/jis.2018.8
Creator ฉลอง พันธ์จันทร์
Title การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวิปัสสนากรรมฐานในพื้นที่อีสานตอนกลาง กรณีจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม
Publisher คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2561
Journal Title วารสารวิเทศศึกษา
Journal Vol. 8
Journal No. 1
Page no. 125-146
Keyword การจัดการ, การท่องเที่ยว, วิปัสสนากรรมฐาน, พุทธศาสนา, อีสานตอนกลาง
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน การประเมินศักยภาพการจัดการและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวิปัสสนากรรมฐานในพื้นที่อีสานตอนกลาง กรณีของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม เป็นการศึกษาแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนรวม จำนวน 30 คน และนำข้อมูลทั้งสองส่วนมาวิเคราะห์เนื้อหาและข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาผลการวิจัยพบว่า ในพื้นที่อีสานตอนกลาง มีแนวคิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 4 ประเภท คือ 1) พุทโธ 2) ยุบ-พอง 3) เคลื่อนไหว และ 4) โกเอนก้า สำหรับศักยภาพการจัดการของพื้นที่มีความโดดเด่นด้านหลักสูตรทั้งสำหรับชาวไทยและหลักสูตรนานาชาติ มีปฏิทินการปฏิบัติธรรมที่หลากหลายตั้งแต่ 3 ถึง 30 วัน และมีรูปแบบการปฏิบัติที่ชัดเจน ส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุด คือ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน การไหว้พระและสวดมนต์ โดยนักท่องเที่ยวส่วนมากใช้ระยะเวลา 1-3 วัน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ฉลอง พันธ์จันทร์. (2561) การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวิปัสสนากรรมฐานในพื้นที่อีสานตอนกลาง กรณีจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิเทศศึกษา, 8(1), 125-146.
ฉลอง พันธ์จันทร์. "การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวิปัสสนากรรมฐานในพื้นที่อีสานตอนกลาง กรณีจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม". วารสารวิเทศศึกษา 8 (2561):125-146.
ฉลอง พันธ์จันทร์. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวิปัสสนากรรมฐานในพื้นที่อีสานตอนกลาง กรณีจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม. คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท. 2561.