รหัสดีโอไอ 10.14456/jis.2018.6
Creator เนติมา บูรพาศิริวัฒน์
Title พหุนัยคำว่า ??/?apt?a/ ในภาษาเกาหลีที่ปรากฏในตำราเรียน
Publisher คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2561
Journal Title วารสารวิเทศศึกษา
Journal Vol. 8
Journal No. 1
Page no. 227-248
Keyword กริยา '??', พหุนัย, ภาษาเกาหลี, การสอน, ตำราเรียน
Abstract วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความถี่ของการใช้พหุนัยของคำหลากความหมายของคำว่า ??/?apt?a/ และ 2) เพื่อจัดลำดับการสอนพหุนัย ข้อมูลที่นำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พจนานุกรมความถี่การใช้ความหมายของสำนักพิมพ์ ?????ปี 2014 และแบบเรียนภาษาเกาหลีที่ใช้สอนในประเทศไทยจำนวน 37 เล่มจาก 6 สำนักพิมพ์ โดยเก็บตัวอย่างที่ปรากฏคำว่า ??/?apt?a/ ที่ปรากฏทุกประโยค และนำมาวิเคราะห์หาความหมายที่มีความถี่ที่ปรากฏใช้ในความหมายต่าง ๆ จากมากไปน้อย พร้อมทั้งสำรวจลำดับการปรากฏก่อนหลัง ผลจากการศึกษาพบว่า??/?apt?a/ มีความหมายทั้งหมด 25 ความหมาย ซึ่งมีความหมายที่ใช้บ่อยและจำเป็นต่อผู้เรียนภาษาภาษาเกาหลีที่เป็นชาวไทย 13 ความหมายเท่านั้น และอีก 12 ความหมายที่เหลือผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าไม่มีความจำเป็นต่อผู้เรียนภาษาเกาหลีที่เป็นชาวไทย ผลการจัดลำดับ พบว่า ลำดับการเรียนรู้ในการสอนระดับต้น ความหมายที่ต้องสอนมีทั้งหมด 4 ความหมาย ซึ่งล้วนเป็นความหมายที่สามารถเทียบตรงตัวเหมือนในภาษาไทย ในการสอนระดับกลางมีความหมายที่ต้องสอนมีทั้งหมด 6 ความหมาย เป็นความหมายที่อัตราความถี่การใช้ อยู่ระดับกลาง ส่วนในการสอนระดับสูง มีทั้งหมด 3 ความหมาย เป็นความหมายที่อัตราความถี่การใช้มีน้อยที่สุด
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

เนติมา บูรพาศิริวัฒน์. (2561) พหุนัยคำว่า ??/?apt?a/ ในภาษาเกาหลีที่ปรากฏในตำราเรียน. วารสารวิเทศศึกษา, 8(1), 227-248.
เนติมา บูรพาศิริวัฒน์. "พหุนัยคำว่า ??/?apt?a/ ในภาษาเกาหลีที่ปรากฏในตำราเรียน". วารสารวิเทศศึกษา 8 (2561):227-248.
เนติมา บูรพาศิริวัฒน์. พหุนัยคำว่า ??/?apt?a/ ในภาษาเกาหลีที่ปรากฏในตำราเรียน. คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท. 2561.