รหัสดีโอไอ 10.14456/jis.2018.1
Creator อลันด์ คงไทย
Title ปัจจัยการจัดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ในภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
Publisher คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2561
Journal Title วารสารวิเทศศึกษา
Journal Vol. 8
Journal No. 1
Page no. 1-33
Keyword ปัจจัยการจัดการเรียนรู้, การเรียนรู้เชิงสถานการณ์, ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
Abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการจัดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ในภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ลงเรียนรายวิชา 1006208 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและเทคโนโลยี 2 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ทั้งหมดจำนวน 88 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย 1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 2) แบบบันทึกการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและ 3) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยไม่จำกัดคำตอบ เป็นวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นของตน มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยกลวิธีการสนทนากลุ่มผลการวิจัยคือปัจจัยการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ใน ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ประกอบไปด้วย 6 ส่วนคือ 1) เนื้อหาที่เป็นทักษะมหภาคและทักษะจุลภาค 2) กิจกรรมการเรียน 3) บริบทการเรียนตามสภาพจริง 4) บทบาทของผู้เรียน 5) การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้เรียน และ6) การประเมินตามสภาพจริง เมื่อผู้สอนจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ที่ประกอบด้วยปัจจัยการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ ผู้วิจัยพบว่าผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ที่สำคัญโดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือความรู้ที่เป็นเนื้อหา และความรู้ที่เป็นวิธีการปฏิบัติงาน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

อลันด์ คงไทย. (2561) ปัจจัยการจัดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ในภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. วารสารวิเทศศึกษา, 8(1), 1-33.
อลันด์ คงไทย. "ปัจจัยการจัดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ในภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา". วารสารวิเทศศึกษา 8 (2561):1-33.
อลันด์ คงไทย. ปัจจัยการจัดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ในภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท. 2561.