ทำเนียบวารสาร

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
j-ssmcu วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [๋journal of MCU Social Science Review] 1
jaas Journal of Applied Animal Science 0
jader วารสารวิจัยการออกแบบแห่งเอเชีย 1
jadr The Journal of Administration Development Research 21
jait Journal of Applied Informatics and Technology 0
jams Journal of Associated Medical Sciences 185
jap วารสารวิชาชีพบัญชี 190
jarhs วารสารสมาคมนักวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 116
jars วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง 115
jba วารสารบริหารธุรกิจ 132
jbidi วารสารสถาบันบำราศนราดูร 0
jbs Journal of Behavioral Science 284
jbsd วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 89
jcdr-hs Journal of Community Development Research 90
jcdrnu-hss วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1
jcin วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า 47
jcst JOURNAL OF CURRENT SCIENCE AND TECHNOLOGY 36
jdat Journal of The Dental Association of Thailand 209
jdms JOURNAL OF THE DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES 0
jecem วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย 9
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
jed-msu วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0
jedunu Journal of Education Naresuan University 0
jem วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม 494
jer เศรษฐศาสตร์รามคำแหง 0
jfepru วารสารครุพิบูล 36
jfonubuu วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 0
jgcru วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 13
jgnru วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 33
jhr Journal of Health Research 277
jhs Journal of Health Science 68
jhsam Journal of Health Science and Alternative Medicine 16
jhsmr Journal of Health Science and Medical Research 0
jhsr Journal of Health Systems Research 44
jhusoubru วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0
jibs Journal of International Buddhist Studies 51
jis วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 387
jisb วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ 113
jiskku วารสารสารสนเทศศาสตร์(Journal of Information Science) 71
jist Journal of Information Science and Technology 119
jit วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 47