ทำเนียบวารสาร

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
jader วารสารวิจัยการออกแบบแห่งเอเชีย 1
jadr The Journal of Administration Development Research 21
jait Journal of Applied Informatics and Technology 37
jams Journal of Associated Medical Sciences 245
jap วารสารวิชาชีพบัญชี 239
jarhs วารสารสมาคมนักวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 116
jars วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง 163
jasac มานุษยวิทยา 0
jba วารสารบริหารธุรกิจ 184
jbidi วารสารสถาบันบำราศนราดูร 36
jbs Journal of Behavioral Science 54
jbsd วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 89
jcdr-hs Journal of Community Development Research 180
jcdrnu-hss วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1
jcin วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า 47
jcst JOURNAL OF CURRENT SCIENCE AND TECHNOLOGY 102
jdat Journal of The Dental Association of Thailand 318
jecem วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย 9
jem วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม 106
jemst วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 30
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
jeta Journal of Engineering Technology Access 12
jfepru วารสารครุพิบูล 97
jfpat วารสารสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย 110
jg-mcukk วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น 0
jgcru วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 13
jgnru วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 33
jhet วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม 8
jhr Journal of Health Research 277
jhsam Journal of Health Science and Alternative Medicine 47
jhsmbuisc วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร วิทยาเขตอีสาน 52
jhssup Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 47
jiba วารสารบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 22
jibs Journal of International Buddhist Studies 51
jil Journal of Information and Learning 46
jis วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 84
jisb วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ 142
jiskku วารสารสารสนเทศศาสตร์(Journal of Information Science) 127
jist Journal of Information Science and Technology 168
jitt วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ 47
jlett อักษรศาสตร์ 4