ทำเนียบวารสาร

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
easr Engineering and Applied Science Research 159
edkkuj วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 44
edupsu วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 0
eenet-journal วารสารเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า 9
ejodil วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม 23
ennrj Environment and Natural Resources Journal 141
ent-journal วารสารหู คอ จมูกและใบหน้า 0
eyesea Eye South East Asia 20
fabj Food and Applied Bioscience Journal 105
feat วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโฯโลยีการควบคุมอัตโนมัติ 0
fmsj วารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 24
gag Genomics and Genetics 35
gnj พิฆเนศวร์สาร 0
gnru วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 54
hasss Humanities, Arts and Social Sciences Studies 79
hhsk หัวหินสุขใจไกลกังวล 0
hmjournal-lpru วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 0
hri Journal of HR intelligence 0
hrodj วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 0
hrps Journal of Human Rights and Peace Studies 4
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
hsssrj HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURINDRA RAJABHAT JOURNAL 0
hsudur Udon thani Rajabhat University Journal of Humanties and Social Sciences 0
huaj วารสารหาดใหญ่วิชาการ 0
humansrru วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
humsu วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 661
husojournal วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
husoksu วิถีสังคมมนุษย์ 0
hyaj hatyai academic journal 32
icofab ICoFAB Proceeding 0
iire International Journal of Renewable Energy 118
ijabme International Journal of Applied Biomedical Engineering 0
ijactis International Journal of Applied Computer Technology and Information System 0
ijbs International Journal of Behavioral Science 89
ijeas International Journal of East Asian Studies 7
ijhs Interprofessional Journal of Health Sciences 8
ijproman International journal of project management 0
ijps วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 297
ijsk International Journal of Scientific Knowledge 0
infj อินฟอร์เมชั่น 0
irr Interdisciplinary Research Review 10