ทำเนียบวารสาร

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
ejodil วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม 37
ennrj Environment and Natural Resources Journal 141
eyesea Eye South East Asia 20
fabj Food and Applied Bioscience Journal 105
fmsj วารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 24
gag Genomics and Genetics 49
gnru วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 21
hasss Humanities, Arts and Social Sciences Studies 136
hrps Journal of Human Rights and Peace Studies 4
humsu วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 716
hyaj hatyai academic journal 32
iire International Journal of Renewable Energy 118
ijbs International Journal of Behavioral Science 89
ijclsi International Journal of Crime, Law and Social Issues 2
ijeas International Journal of East Asian Studies 7
ijhs Interprofessional Journal of Health Sciences 8
ijps วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 455
irr Interdisciplinary Research Review 10
itjemast International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies 879
itjlp วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 71
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
j-com-dev-and-life-qua วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 110
j-mcurk วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ (Journal of MCU Buddhapanya Review) 35
j-ssmcu วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [๋journal of MCU Social Science Review] 1
jader วารสารวิจัยการออกแบบแห่งเอเชีย 1
jadr The Journal of Administration Development Research 21
jait Journal of Applied Informatics and Technology 25
jams Journal of Associated Medical Sciences 205
jap วารสารวิชาชีพบัญชี 219
jarhs วารสารสมาคมนักวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 116
jars วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง 153
jba วารสารบริหารธุรกิจ 160
jbidi วารสารสถาบันบำราศนราดูร 24
jbs Journal of Behavioral Science 54
jbsd วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 89
jcdr-hs Journal of Community Development Research 140
jcdrnu-hss วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1
jcin วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า 47
jcst JOURNAL OF CURRENT SCIENCE AND TECHNOLOGY 77
jdat Journal of The Dental Association of Thailand 261
jecem วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย 9