ทำเนียบวารสาร

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
daj วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ 27
dcj วารสารควบคุมโรค 680
der DEVELOPMENT ECONOMIC REVIEW 64
djbs ธรรมธารา 78
dmhjournal วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 285
ea EnvironmentAsia 542
easr Engineering and Applied Science Research 325
edkkuj วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 47
educu Journal of Education Studies 106
eenet-journal วารสารเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า 9
ejodil วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม 37
ennrj Environment and Natural Resources Journal 141
eyesea Eye South East Asia 20
fabj Food and Applied Bioscience Journal 105
faraa วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ 0
fbms Journal of Family Business and Management Studies 179
fmsj วารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 24
fostat สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (Food Science and Technology Association of Thailand) 0
gag Genomics and Genetics 53
gnru วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 21
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
hasss Humanities, Arts and Social Sciences Studies 201
hrps Journal of Human Rights and Peace Studies 4
humsu วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 726
husoaru วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 12
husovru วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
hyaj hatyai academic journal 32
iarj วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ 188
iire International Journal of Renewable Energy 118
ijbs International Journal of Behavioral Science 89
ijclsi International Journal of Crime, Law and Social Issues 15
ijeas International Journal of East Asian Studies 7
ijhs Interprofessional Journal of Health Sciences 8
ijmmt International Journal of Multidisciplinary in Management and Tourism 20
ijps วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 467
ijset International Journal of Science Education and Teaching 10
irr Interdisciplinary Research Review 10
isjet International Scientific Journal of Engineering and Technology 0
issc วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร 38
issj สังคมศาสตร์บูรณาการ 0
itjemast International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies 1,201