ทำเนียบวารสาร

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
der DEVELOPMENT ECONOMIC REVIEW 64
djbs ธรรมธารา 73
dmhjournal วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 285
ea EnvironmentAsia 527
easr Engineering and Applied Science Research 314
edkkuj วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 47
educu Journal of Education Studies 88
eenet-journal วารสารเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า 9
ejodil วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม 37
ennrj Environment and Natural Resources Journal 141
eyesea Eye South East Asia 20
fabj Food and Applied Bioscience Journal 105
fmsj วารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 24
fostat สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (Food Science and Technology Association of Thailand) 0
gag Genomics and Genetics 53
gnru วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 21
hasss Humanities, Arts and Social Sciences Studies 174
hrps Journal of Human Rights and Peace Studies 4
humsu วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 726
husoaru วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 6
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
hyaj hatyai academic journal 32
iarj วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ 70
iire International Journal of Renewable Energy 118
ijbs International Journal of Behavioral Science 89
ijclsi International Journal of Crime, Law and Social Issues 10
ijeas International Journal of East Asian Studies 7
ijhs Interprofessional Journal of Health Sciences 8
ijmmt International Journal of Multidisciplinary in Management and Tourism 20
ijps วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 461
ijset International Journal of Science Education and Teaching 0
irr Interdisciplinary Research Review 10
isjet International Scientific Journal of Engineering and Technology 0
itjemast International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies 1,112
itjlp วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 71
j-com-dev-and-life-qua วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 110
j-mcurk วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ (Journal of MCU Buddhapanya Review) 35
j-nhhe วารสาร New Horizon in Higher Education 0
j-ssmcu วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [๋journal of MCU Social Science Review] 1
jader วารสารวิจัยการออกแบบแห่งเอเชีย 1
jadr The Journal of Administration Development Research 21