ทำเนียบวารสาร

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
cmujlss วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 89
cmujoa วารสารเกษตร 10
cmvj เชียงใหม่สัตวแพทยสาร 42
connexion MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences 188
cpy วารสารช่อพะยอม 0
cuej Community University Engagement Journal (CUE-J) 0
cumar2021 Smart Practice in Internal Medicine 0
daj วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ 27
dcj วารสารควบคุมโรค 739
der DEVELOPMENT ECONOMIC REVIEW 64
djbs ธรรมธารา 83
dmhjournal วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 285
ea EnvironmentAsia 587
eai Educational Administration and Innovation Journal 0
easr Engineering and Applied Science Research 385
ect วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 34
edkkuj วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 47
educloei วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 3
educu Journal of Education Studies 125
edunsrujournal Education journal Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajabhat University 0
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
eenet-journal วารสารเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า 9
ejodil วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม 37
ennrj Environment and Natural Resources Journal 141
eyesea Eye South East Asia 20
fabj Food and Applied Bioscience Journal 105
faraa วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ 0
fast Food Agricultural Sciences and Technology (FAST) 13
fbms Journal of Family Business and Management Studies 249
feij วารสารนวัตกรรมการศึกษาในอนาคต 5
fmsj วารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 24
fostat สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (Food Science and Technology Association of Thailand) 0
gag Genomics and Genetics 53
gajasara มหาจุฬาคชสาร 49
gmsarn GMSARN International Journal 0
gnru วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 21
hasss Humanities, Arts and Social Sciences Studies 258
hitap โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 0
hrps Journal of Human Rights and Peace Studies 4
hsi วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 29
humsu วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 726