ทำเนียบวารสาร

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
cmvj เชียงใหม่สัตวแพทยสาร 42
connexion MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences 178
cpy วารสารช่อพะยอม 0
cumar2021 Smart Practice in Internal Medicine 0
daj วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ 27
dcj วารสารควบคุมโรค 700
der DEVELOPMENT ECONOMIC REVIEW 64
djbs ธรรมธารา 83
dmhjournal วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 285
ea EnvironmentAsia 557
eai Educational Administration and Innovation Journal 0
easr Engineering and Applied Science Research 348
ect วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 0
edkkuj วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 47
educu Journal of Education Studies 125
edunsrujournal Education journal Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajabhat University 0
eenet-journal วารสารเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า 9
ejodil วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม 37
ennrj Environment and Natural Resources Journal 141
eyesea Eye South East Asia 20
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
fabj Food and Applied Bioscience Journal 105
faraa วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ 0
fbms Journal of Family Business and Management Studies 239
fmsj วารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 24
fostat สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (Food Science and Technology Association of Thailand) 0
gag Genomics and Genetics 53
gnru วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 21
hasss Humanities, Arts and Social Sciences Studies 220
hitap โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 0
hrps Journal of Human Rights and Peace Studies 4
humsu วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 726
husoaru วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 18
husovru วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
hyaj hatyai academic journal 32
iarj วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ 277
iire International Journal of Renewable Energy 118
ijbs International Journal of Behavioral Science 89
ijclsi International Journal of Crime, Law and Social Issues 16
ijeas International Journal of East Asian Studies 7
ijhs Interprofessional Journal of Health Sciences 8