ทำเนียบวารสาร

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
eyesea Eye South East Asia 20
fabj Food and Applied Bioscience Journal 105
feat วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโฯโลยีการควบคุมอัตโนมัติ 0
fmsj วารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 24
gag Genomics and Genetics 23
gnj พิฆเนศวร์สาร 0
gnru วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 54
hasss Humanities, Arts and Social Sciences Studies 46
hri Journal of HR intelligence 0
hrodj วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 0
hrps Journal of Human Rights and Peace Studies 4
hsssrj HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURINDRA RAJABHAT JOURNAL 0
hsudur Udon thani Rajabhat University Journal of Humanties and Social Sciences 0
huaj วารสารหาดใหญ่วิชาการ 0
humansrru วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
humsu วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 661
husojournal วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
husoksu วิถีสังคมมนุษย์ 0
hyaj hatyai academic journal 32
iire International Journal of Renewable Energy 118
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
ijactis International Journal of Applied Computer Technology and Information System 0
ijbs International Journal of Behavioral Science 89
ijeas International Journal of East Asian Studies 7
ijhs Interprofessional Journal of Health Sciences 8
ijproman International journal of project management 0
ijps วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 57
ijsk International Journal of Scientific Knowledge 0
infj อินฟอร์เมชั่น 0
isec ISEC Conference Proceedings 0
itjemast International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies 168
itjlp วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 71
j-com-dev-and-life-qua วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 109
j-mcurk วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ (Journal of MCU Buddhapanya Review) 35
j-ssmcu วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [๋journal of MCU Social Science Review] 1
jaas Journal of Applied Animal Science 0
jadr The Journal of Administration Development Research 21
jait Journal of Applied Informatics and Technology 0
jams Journal of Associated Medical Sciences 177
jap วารสารวิชาชีพบัญชี 172
jarhs วารสารสมาคมนักวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 116