ทำเนียบวารสาร

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
eenet-journal วารสารเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า 9
ejodil วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม 37
ennrj Environment and Natural Resources Journal 141
eyesea Eye South East Asia 20
fabj Food and Applied Bioscience Journal 105
fmsj วารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 24
gag Genomics and Genetics 49
gnru วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 21
hasss Humanities, Arts and Social Sciences Studies 154
hrps Journal of Human Rights and Peace Studies 4
humsu วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 726
husoaru วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 6
hyaj hatyai academic journal 32
iire International Journal of Renewable Energy 118
ijbs International Journal of Behavioral Science 89
ijclsi International Journal of Crime, Law and Social Issues 5
ijeas International Journal of East Asian Studies 7
ijhs Interprofessional Journal of Health Sciences 8
ijmmt International Journal of Multidisciplinary in Management and Tourism 12
ijps วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 461
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
ijsasr International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews (IJSASR) 0
irr Interdisciplinary Research Review 10
itjemast International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies 984
itjlp วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 71
j-com-dev-and-life-qua วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 110
j-mcurk วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ (Journal of MCU Buddhapanya Review) 35
j-ssmcu วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [๋journal of MCU Social Science Review] 1
jader วารสารวิจัยการออกแบบแห่งเอเชีย 1
jadr The Journal of Administration Development Research 21
jait Journal of Applied Informatics and Technology 31
jams Journal of Associated Medical Sciences 242
jap วารสารวิชาชีพบัญชี 229
jarhs วารสารสมาคมนักวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 116
jars วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง 163
jba วารสารบริหารธุรกิจ 172
jbidi วารสารสถาบันบำราศนราดูร 24
jbs Journal of Behavioral Science 54
jbsd วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 89
jcdr-hs Journal of Community Development Research 150
jcdrnu-hss วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1