ทำเนียบวารสาร

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
abacj ABAC Journal 77
abacodijournal ABAC ODI JOURNAL VISION. ACTION.OUTCOME 65
aej Applied Economics Journal 54
aer Applied Environmental Research 64
afbe Asian Forum on Business Education 96
aja วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 45
aje-sdu ASEAN JOURNAL of EDUCATION 14
ajmi ASEAN Journal of Management & Innovation 195
ajmt Academic Journal of Management Technology 0
ajnh วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. 20
apjcp Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 287
apst Asia-Pacific Journal of Science and Technology 335
arch-ahs Archives of Allied Health Sciences 44
aseanplus Journal of ASEAN PLUS Studies 0
asj-psu Academic Services Journal, Prince of Songkla University 320
au-ejir AU eJournal of Interdisciplinary Research 0
augsbejr AU-GSB e-Journal 45
bdm พุทธมัคค์ 67
becj วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 257
bei สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์วินิจฉัย (Built Environment Inquiry - BEI) 82
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
best Bulletin of Earth Sciences of Thailand 251
bsru-husocj มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 142
built International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology 94
bulletin-atpf วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย 21
cast Current Applied Science and Technology 146
cbsj Creative Business and Sustainability Journal 6
cbsr จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 76
cdmc The International Journal of Child Development and Mental Health 5
chulamedbull Chulalongkorn Medical Bulletin 77
ci-journal วารสารสหวิทยาการ 10
cjssm Chinese Journal of Social Science and Management 0
clmj Chulalongkorn Medical Journal 250
cmap Communication and Media in Asia Pacific 15
cmdj Chiang Mai Dental Journal 44
cmmj Chiang Mai Medical Journal 37
cmujlss วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 89
cmujoa วารสารเกษตร 10
cmvj เชียงใหม่สัตวแพทยสาร 42
connexion MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences 173
cumar2021 Smart Practice in Internal Medicine 0