ทำเนียบวารสาร

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
abacj ABAC Journal 102
abacodijournal ABAC ODI JOURNAL VISION. ACTION.OUTCOME 116
acj วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล 161
aej Applied Economics Journal 54
aelr Asian Education and Learning Review 10
aer Applied Environmental Research 64
afbe Asian Forum on Business Education 96
aisr Asian Interdisciplinary and Sustainability Review 6
aja วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 45
ajar เอเชียปริทัศน์ 5
aje-sdu ASEAN JOURNAL of EDUCATION 14
ajmi ASEAN Journal of Management & Innovation 219
ajmt Academic Journal of Management Technology 18
ajnh วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. 20
apbj Aksara Pibul Journal 0
apjcp Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 287
apst Asia-Pacific Journal of Science and Technology 463
arch-ahs Archives of Allied Health Sciences 48
arinstou วารสารวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม มสธ. (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 30
arj วารสารการวิจัยประยุกต์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 0
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
arv Asian Review 4
aseanplus Journal of ASEAN PLUS Studies 0
asj-psu Academic Services Journal, Prince of Songkla University 320
au-ejir AU eJournal of Interdisciplinary Research 8
augsbejr AU-GSB e-Journal 105
bdm พุทธมัคค์ 67
becj วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 257
bei สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์วินิจฉัย (Built Environment Inquiry - BEI) 114
bej BRU ELT JOURNAL 21
best Bulletin of Earth Sciences of Thailand 251
bsru-husocj มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 172
built International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology 94
bulletin-atpf วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย 21
cast Current Applied Science and Technology 146
cbsj Creative Business and Sustainability Journal 12
cbsr จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 76
cdmc The International Journal of Child Development and Mental Health 5
chulamedbull Chulalongkorn Medical Bulletin 77
ci-journal วารสารสหวิทยาการ 10
cjssm Chinese Journal of Social Science and Management 0