ทำเนียบวารสาร

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
abacodijournal ABAC ODI JOURNAL VISION. ACTION.OUTCOME 10
aej Applied Economics Journal 84
aer Applied Environmental Research 64
afbe Asian Forum on Business Education 96
aja วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 45
aje-sdu ASEAN JOURNAL of EDUCATION 14
ajmbu วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 0
ajmi ASEAN Journal of Management & Innovation 169
ajnh วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. 16
ajrc Asia Pacific Journal of Religions and Cultures 0
apjai Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 0
apjcp Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 287
apst Asia-Pacific Journal of Science and Technology 170
asj-psu Academic Services Journal, Prince of Songkla University 320
augsbejr AU-GSB e-Journal 0
bco Responsive and Inclusive Education in the New Normal 0
bdm พุทธมัคค์ 17
becj วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 257
bei สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์วินิจฉัย (Built Environment Inquiry - BEI) 34
best Bulletin of Earth Sciences of Thailand 246
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
bsru-husocj มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 96
bsrujl วารสารสารสนเทศ 0
built International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology 76
bulletin-atpf วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย 14
cast Current Applied Science and Technology 101
cbsr จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 59
cdmc The International Journal of Child Development and Mental Health 5
chulamedbull Chulalongkorn Medical Bulletin 71
ci-journal วารสารสหวิทยาการ 10
cit-kmutnb The Journal of Industrial Technology 0
ckcjournal วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา 0
clmj Chulalongkorn Medical Journal 143
cmmj Chiang Mai Medical Journal 37
cmruresearch วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ 0
cmujlss วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 89
cmujoa วารสารเกษตร 10
cmvj เชียงใหม่สัตวแพทยสาร 42
connexion MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences 143
dcj วารสารควบคุมโรค 504
der DEVELOPMENT ECONOMIC REVIEW 65