ทำเนียบวารสาร

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
abacodijournal ABAC ODI JOURNAL VISION. ACTION.OUTCOME 16
aej Applied Economics Journal 84
aer Applied Environmental Research 64
afbe Asian Forum on Business Education 96
aja วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 45
aje-sdu ASEAN JOURNAL of EDUCATION 14
ajmbu วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 0
ajmi ASEAN Journal of Management & Innovation 172
ajnh วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. 20
ajrc Asia Pacific Journal of Religions and Cultures 0
amjam Asian Medical Journal and Alternative Medicine 0
apjai Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 0
apjcp Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 287
apst Asia-Pacific Journal of Science and Technology 180
arnje Asia Research Network Journal of Education 0
asj-psu Academic Services Journal, Prince of Songkla University 320
augsbejr AU-GSB e-Journal 0
bco Responsive and Inclusive Education in the New Normal 0
bdm พุทธมัคค์ 17
becj วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 257
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
bei สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์วินิจฉัย (Built Environment Inquiry - BEI) 40
best Bulletin of Earth Sciences of Thailand 251
bsru-husocj มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 96
bsrujl วารสารสารสนเทศ 0
built International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology 83
bulletin-atpf วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย 21
cast Current Applied Science and Technology 116
cbsr จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 67
cdmc The International Journal of Child Development and Mental Health 5
chulamedbull Chulalongkorn Medical Bulletin 77
ci-journal วารสารสหวิทยาการ 10
cit-kmutnb The Journal of Industrial Technology 0
ckcjournal วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา 0
clmj Chulalongkorn Medical Journal 175
cmap Communication and Media in Asia Pacific 0
cmmj Chiang Mai Medical Journal 37
cmruresearch วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ 0
cmujlss วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 89
cmujoa วารสารเกษตร 10
cmvj เชียงใหม่สัตวแพทยสาร 42