ทำเนียบวารสาร

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
aej Applied Economics Journal 84
aer Applied Environmental Research 64
afbe Asian Forum on Business Education 96
aja วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 45
aje-sdu ASEAN JOURNAL of EDUCATION 14
ajmi ASEAN Journal of Management & Innovation 140
ajrc Asia Pacific Journal of Religions and Cultures 0
apjai Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 0
apjcp Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 287
apst Asia-Pacific Journal of Science and Technology 118
asj-psu Academic Services Journal, Prince of Songkla University 278
becj วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 257
bei สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์วินิจฉัย (Built Environment Inquiry - BEI) 11
bsrujl วารสารสารสนเทศ 0
built International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology 57
bulletin-atpf วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย 0
cast Current Applied Science and Technology 45
cbsr จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 37
cdmc The International Journal of Child Development and Mental Health 5
chulamedbull Chulalongkorn Medical Bulletin 56
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
ci-journal วารสารสหวิทยาการ 10
ckcjournal วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา 0
clmj Chulalongkorn Medical Journal 70
cmmj Chiang Mai Medical Journal 37
cmruresearch วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ 0
cmujlss วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 89
cmujoa วารสารเกษตร 10
cmvj เชียงใหม่สัตวแพทยสาร 42
connexion MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences 118
dcj วารสารควบคุมโรค 80
der DEVELOPMENT ECONOMIC REVIEW 64
dmhjournal วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 285
doij วารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ 0
ea EnvironmentAsia 740
easr Engineering and Applied Science Research 112
edkkuj วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 31
edupsu วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 0
eenet-journal วารสารเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า 9
ejodil วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม 23
ennrj Environment and Natural Resources Journal 141