ทำเนียบวารสาร

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
abacodijournal ABAC ODI JOURNAL VISION. ACTION.OUTCOME 27
aej Applied Economics Journal 54
aer Applied Environmental Research 64
afbe Asian Forum on Business Education 96
aja วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 45
aje-sdu ASEAN JOURNAL of EDUCATION 14
ajmi ASEAN Journal of Management & Innovation 177
ajnh วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. 20
apjcp Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 287
apst Asia-Pacific Journal of Science and Technology 230
asj-psu Academic Services Journal, Prince of Songkla University 320
augsbejr AU-GSB e-Journal 9
bdm พุทธมัคค์ 17
becj วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 257
bei สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์วินิจฉัย (Built Environment Inquiry - BEI) 50
best Bulletin of Earth Sciences of Thailand 251
bsru-husocj มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 108
built International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology 89
bulletin-atpf วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย 21
cast Current Applied Science and Technology 131
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
cbsr จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 71
cdmc The International Journal of Child Development and Mental Health 5
chulamedbull Chulalongkorn Medical Bulletin 77
ci-journal วารสารสหวิทยาการ 10
clmj Chulalongkorn Medical Journal 191
cmap Communication and Media in Asia Pacific 5
cmmj Chiang Mai Medical Journal 37
cmujlss วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 89
cmujoa วารสารเกษตร 10
cmvj เชียงใหม่สัตวแพทยสาร 42
connexion MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences 152
dcj วารสารควบคุมโรค 580
der DEVELOPMENT ECONOMIC REVIEW 64
djbs ธรรมธารา 68
dmhjournal วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 285
ea EnvironmentAsia 485
easr Engineering and Applied Science Research 282
edkkuj วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 47
educu Journal of Education Studies 59
eenet-journal วารสารเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า 9