ทำเนียบวารสาร

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
abacj ABAC Journal 102
abacodijournal ABAC ODI JOURNAL VISION. ACTION.OUTCOME 91
acj วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล 155
aej Applied Economics Journal 54
aer Applied Environmental Research 64
afbe Asian Forum on Business Education 96
aja วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 45
aje-sdu ASEAN JOURNAL of EDUCATION 14
ajmi ASEAN Journal of Management & Innovation 213
ajmt Academic Journal of Management Technology 6
ajnh วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. 20
apjcp Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 287
apst Asia-Pacific Journal of Science and Technology 403
arch-ahs Archives of Allied Health Sciences 44
arinstou วารสารวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม มสธ. (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 30
arj วารสารการวิจัยประยุกต์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 0
arv Asian Review 0
aseanplus Journal of ASEAN PLUS Studies 0
asj-psu Academic Services Journal, Prince of Songkla University 320
au-ejir AU eJournal of Interdisciplinary Research 8
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
augsbejr AU-GSB e-Journal 85
bdm พุทธมัคค์ 67
becj วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 257
bei สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์วินิจฉัย (Built Environment Inquiry - BEI) 105
bej BRU ELT JOURNAL 14
best Bulletin of Earth Sciences of Thailand 251
bsru-husocj มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 172
built International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology 94
bulletin-atpf วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย 21
cast Current Applied Science and Technology 146
cbsj Creative Business and Sustainability Journal 12
cbsr จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 76
cdmc The International Journal of Child Development and Mental Health 5
chulamedbull Chulalongkorn Medical Bulletin 77
ci-journal วารสารสหวิทยาการ 10
cjssm Chinese Journal of Social Science and Management 0
clmj Chulalongkorn Medical Journal 289
cmap Communication and Media in Asia Pacific 25
cmdj Chiang Mai Dental Journal 51
cmmj Chiang Mai Medical Journal 37