ทำเนียบวารสาร

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
aej Applied Economics Journal 84
aer Applied Environmental Research 64
afbe Asian Forum on Business Education 96
aja วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 45
aje-sdu ASEAN JOURNAL of EDUCATION 14
ajmbu วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 0
ajmi ASEAN Journal of Management & Innovation 161
ajnh วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. 14
ajrc Asia Pacific Journal of Religions and Cultures 0
apjai Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 0
apjcp Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 287
apst Asia-Pacific Journal of Science and Technology 150
asj-psu Academic Services Journal, Prince of Songkla University 320
bco Responsive and Inclusive Education in the New Normal 0
bdm พุทธมัคค์ 0
becj วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 257
bei สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์วินิจฉัย (Built Environment Inquiry - BEI) 33
best Bulletin of Earth Sciences of Thailand 246
bsru-husocj มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 85
bsrujl วารสารสารสนเทศ 0
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
built International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology 76
bulletin-atpf วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย 14
cast Current Applied Science and Technology 86
cbsr จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 55
cdmc The International Journal of Child Development and Mental Health 5
chulamedbull Chulalongkorn Medical Bulletin 71
ci-journal วารสารสหวิทยาการ 10
cit-kmutnb The Journal of Industrial Technology 0
ckcjournal วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา 0
clmj Chulalongkorn Medical Journal 129
cmmj Chiang Mai Medical Journal 37
cmruresearch วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ 0
cmujlss วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 89
cmujoa วารสารเกษตร 10
cmvj เชียงใหม่สัตวแพทยสาร 42
connexion MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences 135
dcj วารสารควบคุมโรค 393
der DEVELOPMENT ECONOMIC REVIEW 65
djbs ธรรมธารา 57
dmhjournal วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 285