ทำเนียบวารสาร

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
aamr Asian Administration and Management Review 80
abacj ABAC Journal 102
abacodijournal ABAC ODI JOURNAL VISION. ACTION.OUTCOME 136
acj วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล 173
acsr Asian Crime and Society Review 16
aej Applied Economics Journal 54
aelr Asian Education and Learning Review 16
aer Applied Environmental Research 64
afbe Asian Forum on Business Education 96
aisr Asian Interdisciplinary and Sustainability Review 14
aja วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 45
ajar เอเชียปริทัศน์ 9
aje-sdu ASEAN JOURNAL of EDUCATION 14
ajmbu วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 0
ajmi ASEAN Journal of Management & Innovation 223
ajmt Academic Journal of Management Technology 27
ajnh วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. 20
ajrc Asia Pacific Journal of Religions and Cultures 0
amjam Asian Medical Journal and Alternative Medicine 66
apbj Aksara Pibul Journal 0
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
apjai Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 0
apjcp Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 287
apsr Asian Political Science Review 49
apst Asia-Pacific Journal of Science and Technology 497
arch-ahs Archives of Allied Health Sciences 54
arinstou วารสารวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม มสธ. (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 30
arj วารสารการวิจัยประยุกต์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 0
arjla วารสารศิลปศาสตร์วิชาการและวิจัย 13
arnje Asia Research Network Journal of Education 5
art-science วารสาร ศวท: ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6
arv Asian Review 10
aseanplus Journal of ASEAN PLUS Studies 0
asj-psu Academic Services Journal, Prince of Songkla University 320
au-ejir AU eJournal of Interdisciplinary Research 8
augsbejr AU-GSB e-Journal 127
bco Responsive and Inclusive Education in the New Normal 0
bdm พุทธมัคค์ 67
becj วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 257
bei สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์วินิจฉัย (Built Environment Inquiry - BEI) 124
bej BRU ELT JOURNAL 28