รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2013.1920
Title แบบจำลองคณิตศาสตร์ของการเจริญเติบโตของต้นข้าวช่วงระยะแตกกอภายใต้ผลกระทวบของสารประกอบไนโตรเจน
Creator วรรณทัศน์ เลิศอภิสิทธิ
Contributor รตินันท์ บุญเคลือบ, สุชาดา ศิริพันธุ์,
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2556
Keyword แบบจำลองทางคณิตศาสตร์, ข้าว -- การเจริญเติบโต, Mathematical models, Rice -- Growth
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

วรรณทัศน์ เลิศอภิสิทธิ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2556) แบบจำลองคณิตศาสตร์ของการเจริญเติบโตของต้นข้าวช่วงระยะแตกกอภายใต้ผลกระทวบของสารประกอบไนโตรเจน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
วรรณทัศน์ เลิศอภิสิทธิ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2556. แบบจำลองคณิตศาสตร์ของการเจริญเติบโตของต้นข้าวช่วงระยะแตกกอภายใต้ผลกระทวบของสารประกอบไนโตรเจน. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
วรรณทัศน์ เลิศอภิสิทธิ และผู้แต่งคนอื่นๆ. แบบจำลองคณิตศาสตร์ของการเจริญเติบโตของต้นข้าวช่วงระยะแตกกอภายใต้ผลกระทวบของสารประกอบไนโตรเจน. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.