รหัสดีโอไอ 10.14456/ssa.2015.3
Creator 1. Sunee Kanyajit
2. Anusorn Payakkakom
Title Guidelines to End Student Brawling in the Bangkok Metropolitan Region
Publisher National Research Council of Thailand
Publication Year 2015
Journal Title Social Science Asia
Journal Vol. 1
Journal No. 2 (February)
Page no. 29-46
ISSN 2229-2608
Abstract The project, called "Guidelines to End Student Brawlingin the Bangkok Metropolitan Region" aims to explore situationsthat may lead to brawling, as well as study performanceprocedures, and investigate problems and setbacks againstfinding solutions to end student brawling. In addition, furtherstudies were done to propose patterns and preventivemeasures for handling student brawling. This QualitativeResearch employed in-depth interviews and storytellingapproaches and selected samples through Purposive Sampling.A focus group was set up to brainstorm ideas for guidelinesto end student brawling in the Bangkok Metropolitan regionand was divided into 2 sections:
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Sunee Kanyajit และ Anusorn Payakkakom. (2015) Guidelines to End Student Brawling in the Bangkok Metropolitan Region. Social Science Asia, 1(2 (February)), 29-46.
Sunee Kanyajit และ Anusorn Payakkakom. "Guidelines to End Student Brawling in the Bangkok Metropolitan Region". Social Science Asia 1 (2015):29-46.
Sunee Kanyajit และ Anusorn Payakkakom. Guidelines to End Student Brawling in the Bangkok Metropolitan Region. National Research Council of Thailand:ม.ป.ท. 2015.