รหัสดีโอไอ 10.14456/jba.2023.15
Creator นภดล ร่มโพธิ์
Title The New Brand You
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2023
Journal Title วารสารบริหารธุรกิจ JBA
Journal Vol. 46
Journal No. 179 (ก.ค.-ก.ย. 66)
Page no. 102
URL Website http://www.jba.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 2774-0153 (Online)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

นภดล ร่มโพธิ์. (2023) The New Brand You. วารสารบริหารธุรกิจ JBA, 46(179 (ก.ค.-ก.ย. 66)), 102.
นภดล ร่มโพธิ์. "The New Brand You". วารสารบริหารธุรกิจ JBA 46 (2023):102.
นภดล ร่มโพธิ์. The New Brand You. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2023.