รหัสดีโอไอ 10.14456/jba.2023.14
Creator 1. Souksavanh Mudthoulad
2. Piya Wongpit
Title The Comparison between CAPM and APT Models for Returns Analysis on Securities in Technology Sector
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2023
Journal Title วารสารบริหารธุรกิจ JBA
Journal Vol. 46
Journal No. 179 (ก.ค.-ก.ย. 66)
Page no. 76
Keyword CAPM, APT, NASDAQ, Technology Stocks
URL Website http://www.jba.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 2774-0153 (Online)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Souksavanh Mudthoulad และ Piya Wongpit. (2023) The Comparison between CAPM and APT Models for Returns Analysis on Securities in Technology Sector. วารสารบริหารธุรกิจ JBA, 46(179 (ก.ค.-ก.ย. 66)), 76.
Souksavanh Mudthoulad และ Piya Wongpit. "The Comparison between CAPM and APT Models for Returns Analysis on Securities in Technology Sector". วารสารบริหารธุรกิจ JBA 46 (2023):76.
Souksavanh Mudthoulad และ Piya Wongpit. The Comparison between CAPM and APT Models for Returns Analysis on Securities in Technology Sector. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2023.