รหัสดีโอไอ 10.14456/jba.2023.13
Creator 1. เดชอนันต์ บังกิโล
2. ชลลดา ชะโลมกลาง
3. อัจฉรา ชนากลาง
4. จิรัฐติกาล วุฒิพันธุ์
Title การสื่อสารผลที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในรายงานของผู้สอบบัญชี และผลกระทบที่มีต่อการดำเนินงานในอนาคตของกิจการ
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2023
Journal Title วารสารบริหารธุรกิจ JBA
Journal Vol. 46
Journal No. 179 (ก.ค.-ก.ย. 66)
Page no. 54
Keyword รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, ผลการดำเนินงานของกิจการ
URL Website http://www.jba.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 2774-0153 (Online)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

เดชอนันต์ บังกิโล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2023) การสื่อสารผลที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในรายงานของผู้สอบบัญชี และผลกระทบที่มีต่อการดำเนินงานในอนาคตของกิจการ. วารสารบริหารธุรกิจ JBA, 46(179 (ก.ค.-ก.ย. 66)), 54.
เดชอนันต์ บังกิโล และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การสื่อสารผลที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในรายงานของผู้สอบบัญชี และผลกระทบที่มีต่อการดำเนินงานในอนาคตของกิจการ". วารสารบริหารธุรกิจ JBA 46 (2023):54.
เดชอนันต์ บังกิโล และผู้แต่งคนอื่นๆ. การสื่อสารผลที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในรายงานของผู้สอบบัญชี และผลกระทบที่มีต่อการดำเนินงานในอนาคตของกิจการ. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2023.