รหัสดีโอไอ 10.14456/jba.2023.12
Creator 1. พิมพิกา พูลสวัสดิ์
2. จิรวัฒน์ ทิพยรส
Title การรับรู้โอกาสเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาเจเนอเรชันซี : บทบาทตัวแปรคั่นกลางความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ และความหลงใหลในการเป็นผู้ประกอบการ
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2023
Journal Title วารสารบริหารธุรกิจ JBA
Journal Vol. 46
Journal No. 179 (ก.ค.-ก.ย. 66)
Page no. 23
Keyword การรับรู้โอกาสเป็นผู้ประกอบการ, ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ, ความหลงใหลในการเป็นผู้ประกอบการ, ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ, การรับรู้การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
URL Website http://www.jba.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 2774-0153 (Online)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

พิมพิกา พูลสวัสดิ์ และ จิรวัฒน์ ทิพยรส. (2023) การรับรู้โอกาสเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาเจเนอเรชันซี : บทบาทตัวแปรคั่นกลางความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ และความหลงใหลในการเป็นผู้ประกอบการ. วารสารบริหารธุรกิจ JBA, 46(179 (ก.ค.-ก.ย. 66)), 23.
พิมพิกา พูลสวัสดิ์ และ จิรวัฒน์ ทิพยรส. "การรับรู้โอกาสเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาเจเนอเรชันซี : บทบาทตัวแปรคั่นกลางความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ และความหลงใหลในการเป็นผู้ประกอบการ". วารสารบริหารธุรกิจ JBA 46 (2023):23.
พิมพิกา พูลสวัสดิ์ และ จิรวัฒน์ ทิพยรส. การรับรู้โอกาสเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาเจเนอเรชันซี : บทบาทตัวแปรคั่นกลางความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ และความหลงใหลในการเป็นผู้ประกอบการ. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2023.