รหัสดีโอไอ 10.14456/jba.2023.11
Creator 1. กฤษณ์ ปัทมะโรจน์
2. นภดล ร่มโพธิ์
Title การพัฒนาตัวแบบประเมินวุุฒิภาวะแอไจล์ ในบริบทอุุตสาหกรรม 4.0
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2023
Journal Title วารสารบริหารธุรกิจ JBA
Journal Vol. 46
Journal No. 179 (ก.ค.-ก.ย. 66)
Page no. 1
Keyword แอไจล์, อุตสาหกรรม 4.0, ตัวแบบประเมินวุฒิภาวะ
URL Website http://www.jba.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 2774-0153 (Online)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ และ นภดล ร่มโพธิ์. (2023) การพัฒนาตัวแบบประเมินวุุฒิภาวะแอไจล์ ในบริบทอุุตสาหกรรม 4.0. วารสารบริหารธุรกิจ JBA, 46(179 (ก.ค.-ก.ย. 66)), 1.
กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ และ นภดล ร่มโพธิ์. "การพัฒนาตัวแบบประเมินวุุฒิภาวะแอไจล์ ในบริบทอุุตสาหกรรม 4.0". วารสารบริหารธุรกิจ JBA 46 (2023):1.
กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ และ นภดล ร่มโพธิ์. การพัฒนาตัวแบบประเมินวุุฒิภาวะแอไจล์ ในบริบทอุุตสาหกรรม 4.0. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2023.