รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2023.15
Creator สมชาย ศุภธาดา
Title The Honest Truth About Dishonesty: How We Lie to Everyone-Especially Ourselves
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2023
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 19
Journal No. 63 (กันยายน 66)
Page no. 134
URL Website http://www.jap.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 2774-0161 (Online)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สมชาย ศุภธาดา. (2023) The Honest Truth About Dishonesty: How We Lie to Everyone-Especially Ourselves. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP, 19(63 (กันยายน 66)), 134.
สมชาย ศุภธาดา. "The Honest Truth About Dishonesty: How We Lie to Everyone-Especially Ourselves". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 19 (2023):134.
สมชาย ศุภธาดา. The Honest Truth About Dishonesty: How We Lie to Everyone-Especially Ourselves. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2023.