รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2023.14
Creator 1. Nithiphak Katisart
2. Siriluck Sutthachai
3. Krittapha Saenchaiyathon
Title ESG Disclosure in Thailand: An Analysis of Hard and Soft Disclosures
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2023
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 19
Journal No. 63 (กันยายน 66)
Page no. 106
Keyword ESG Disclosure, Hard Disclosure, Soft Disclosure, Thai Listed Firms, Stock Exchange of Thailand
URL Website http://www.jap.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 2774-0161 (Online)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Nithiphak Katisart และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2023) ESG Disclosure in Thailand: An Analysis of Hard and Soft Disclosures. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP, 19(63 (กันยายน 66)), 106.
Nithiphak Katisart และผู้แต่งคนอื่นๆ. "ESG Disclosure in Thailand: An Analysis of Hard and Soft Disclosures". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 19 (2023):106.
Nithiphak Katisart และผู้แต่งคนอื่นๆ. ESG Disclosure in Thailand: An Analysis of Hard and Soft Disclosures. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2023.