รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2023.12
Creator 1. ยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ
2. พิมลวรรณ ตรีพัฒนสิทธิ์
3. จิรายุ ดวงแก้ว
Title ความเกี่ยวข้องของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นและกำไรต่อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์เบอร์ซามาเลเซียในช่วงก่อนและหลังการปฏิบัติใช้ MFRS 9 และ MFRS 15
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2023
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 19
Journal No. 63 (กันยายน 66)
Page no. 31
Keyword ความเกี่่ยวข้องในการอธิบายราคาหลักทรัพย์, มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น, กำไรต่อหุ้น, มาตรฐานรายงานทางการเงินของประเทศมาเลเซีย
URL Website http://www.jap.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 2774-0161 (Online)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2023) ความเกี่ยวข้องของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นและกำไรต่อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์เบอร์ซามาเลเซียในช่วงก่อนและหลังการปฏิบัติใช้ MFRS 9 และ MFRS 15. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP, 19(63 (กันยายน 66)), 31.
ยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "ความเกี่ยวข้องของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นและกำไรต่อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์เบอร์ซามาเลเซียในช่วงก่อนและหลังการปฏิบัติใช้ MFRS 9 และ MFRS 15". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 19 (2023):31.
ยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ความเกี่ยวข้องของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นและกำไรต่อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์เบอร์ซามาเลเซียในช่วงก่อนและหลังการปฏิบัติใช้ MFRS 9 และ MFRS 15. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2023.