รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2023.11
Creator รัชนียา บังเมฆ
Title ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ใช่เจ้าของเงินทุน และความระมัดระวังทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2023
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 19
Journal No. 63 (กันยายน 66)
Page no. 5
Keyword ความระมัดระวังทางบัญชีแบบมีเงื่อนไข, ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ใช่เจ้าของเงินทุน, ปัญหาตัวแทน, ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย
URL Website http://www.jap.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 2774-0161 (Online)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

รัชนียา บังเมฆ. (2023) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ใช่เจ้าของเงินทุน และความระมัดระวังทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP, 19(63 (กันยายน 66)), 5.
รัชนียา บังเมฆ. "ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ใช่เจ้าของเงินทุน และความระมัดระวังทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 19 (2023):5.
รัชนียา บังเมฆ. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ใช่เจ้าของเงินทุน และความระมัดระวังทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2023.