รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2022.7
Creator 1. ฐิติรัตน์ จิตต์คํา
2. ชนิดา ยาระณะ
Title ความสัมพันธ์ของการวางแผนภาษีและการบริหารกําไรกับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2022
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 18
Journal No. 58 (มิถุนายน 65)
Page no. 29
Keyword การวางแผนภาษี, การบริหารกําไร, ผลการดําเนินงาน, ผลการดําเนินงานในอนาคต, ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
URL Website http://www.jap.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 2774-0161 (Online)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ฐิติรัตน์ จิตต์คํา และ ชนิดา ยาระณะ. (2022) ความสัมพันธ์ของการวางแผนภาษีและการบริหารกําไรกับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI). วารสารวิชาชีพบัญชี JAP, 18(58 (มิถุนายน 65)), 29.
ฐิติรัตน์ จิตต์คํา และ ชนิดา ยาระณะ. "ความสัมพันธ์ของการวางแผนภาษีและการบริหารกําไรกับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 18 (2022):29.
ฐิติรัตน์ จิตต์คํา และ ชนิดา ยาระณะ. ความสัมพันธ์ของการวางแผนภาษีและการบริหารกําไรกับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI). คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2022.