รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2022.6
Creator 1. ขวัญหทัย มิตรภานนท์
2. อุษารัตน์ ธีรธร
Title อิทธิพลของกลไกการกํากับดูแลความเสี่ยง และคุณภาพหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต่อระดับการบริหารความเสี่ยงองค์กรหลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2022
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 18
Journal No. 58 (มิถุนายน 65)
Page no. 5
Keyword กลไกการกํากับดูแลความเสี่ยง, คุณภาพหนวยงานตรวจสอบภายใน, ระดับการบริหารความเสี่ยงองคกร
URL Website http://www.jap.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 2774-0161 (Online)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ขวัญหทัย มิตรภานนท์ และ อุษารัตน์ ธีรธร. (2022) อิทธิพลของกลไกการกํากับดูแลความเสี่ยง และคุณภาพหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต่อระดับการบริหารความเสี่ยงองค์กรหลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP, 18(58 (มิถุนายน 65)), 5.
ขวัญหทัย มิตรภานนท์ และ อุษารัตน์ ธีรธร. "อิทธิพลของกลไกการกํากับดูแลความเสี่ยง และคุณภาพหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต่อระดับการบริหารความเสี่ยงองค์กรหลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 18 (2022):5.
ขวัญหทัย มิตรภานนท์ และ อุษารัตน์ ธีรธร. อิทธิพลของกลไกการกํากับดูแลความเสี่ยง และคุณภาพหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต่อระดับการบริหารความเสี่ยงองค์กรหลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2022.