รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2022.15
Creator สมชาย ศุภธาดา
Title Data Alchemy : The Genesis of Business Value
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2022
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 18
Journal No. 59 (กันยายน 65)
Page no. 106
URL Website http://www.jap.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 2774-0161 (Online)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สมชาย ศุภธาดา. (2022) Data Alchemy : The Genesis of Business Value. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP, 18(59 (กันยายน 65)), 106.
สมชาย ศุภธาดา. "Data Alchemy : The Genesis of Business Value". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 18 (2022):106.
สมชาย ศุภธาดา. Data Alchemy : The Genesis of Business Value. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2022.