รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2022.13
Creator 1. ณัฐภัทร เทพรักษ์
2. อื้อบุญ เอกะสิงห์
3. วรพรรณ ตระการศิรินนท์
4. วีระพงษ์ กิติวงค์
Title ความสัมพันธ์ระหว่างระดับของการเปิดเผยข้อมูลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับ กลุ่มอุตสาหกรรมกับมูลค่ากิจการของบริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2022
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 18
Journal No. 59 (กันยายน 65)
Page no. 53
Keyword การเปิดเผยข้อมูล, เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน, มูลค่าของกิจการ, SET100
URL Website http://www.jap.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 2774-0161 (Online)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ณัฐภัทร เทพรักษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2022) ความสัมพันธ์ระหว่างระดับของการเปิดเผยข้อมูลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับ กลุ่มอุตสาหกรรมกับมูลค่ากิจการของบริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP, 18(59 (กันยายน 65)), 53.
ณัฐภัทร เทพรักษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "ความสัมพันธ์ระหว่างระดับของการเปิดเผยข้อมูลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับ กลุ่มอุตสาหกรรมกับมูลค่ากิจการของบริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 18 (2022):53.
ณัฐภัทร เทพรักษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับของการเปิดเผยข้อมูลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับ กลุ่มอุตสาหกรรมกับมูลค่ากิจการของบริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2022.