รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2022.11
Creator ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์
Title ความสัมพันธ์ของคะแนนการกำกับดูแลกิจการต่อความมีเสถียรภาพกำไร: นักลงทุนควรสนใจหรือไม่
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2022
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 18
Journal No. 59 (กันยายน 65)
Page no. 5
Keyword คะแนนการกำกับดูแลกิจการ, ความมีเสถียรภาพกำไร
URL Website http://www.jap.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 2774-0161 (Online)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์. (2022) ความสัมพันธ์ของคะแนนการกำกับดูแลกิจการต่อความมีเสถียรภาพกำไร: นักลงทุนควรสนใจหรือไม่. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP, 18(59 (กันยายน 65)), 5.
ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์. "ความสัมพันธ์ของคะแนนการกำกับดูแลกิจการต่อความมีเสถียรภาพกำไร: นักลงทุนควรสนใจหรือไม่". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 18 (2022):5.
ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์. ความสัมพันธ์ของคะแนนการกำกับดูแลกิจการต่อความมีเสถียรภาพกำไร: นักลงทุนควรสนใจหรือไม่. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2022.