รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2022.10
Creator สมชาย ศุภธาดา
Title The Routledge Companion to Behavioural Accounting Research
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2022
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 18
Journal No. 58 (มิถุนายน 65)
Page no. 116
URL Website http://www.jap.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 2774-0161 (Online)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สมชาย ศุภธาดา. (2022) The Routledge Companion to Behavioural Accounting Research. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP, 18(58 (มิถุนายน 65)), 116.
สมชาย ศุภธาดา. "The Routledge Companion to Behavioural Accounting Research". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 18 (2022):116.
สมชาย ศุภธาดา. The Routledge Companion to Behavioural Accounting Research. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2022.