รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2021.9
Creator กันญภรณ์ เต็มบุญประเสริฐสุข
Title การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อการวางแผนภาษี กรณีศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ในกลุ่ม Top 100
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2021
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 17
Journal No. 54 (มิถุนายน 64)
Page no. 52
Keyword การกํากับดูแลกิจการที่ดี, การวางแผนภาษี, อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง
URL Website http://www.jap.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

กันญภรณ์ เต็มบุญประเสริฐสุข. (2021) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อการวางแผนภาษี กรณีศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ในกลุ่ม Top 100. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP, 17(54 (มิถุนายน 64)), 52.
กันญภรณ์ เต็มบุญประเสริฐสุข. "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อการวางแผนภาษี กรณีศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ในกลุ่ม Top 100". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 17 (2021):52.
กันญภรณ์ เต็มบุญประเสริฐสุข. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อการวางแผนภาษี กรณีศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ในกลุ่ม Top 100. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2021.