รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2021.8
Creator 1. ตุลยา ตุลาดิลก
2. เดชอนันต์ บังกิโล
Title ผลกระทบของความเกี่ยวข้องกับมูลค่าหลักทรัพย์ของข้อมูลทางบัญชีจากการบังคับใช้ TFRS 15 หลักฐานเพิ่มเติมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2021
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 17
Journal No. 54 (มิถุนายน 64)
Page no. 30
Keyword มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15, ความเกี่ยวข้องกับมูลค่าของหลักทรัพย์, การรับรู้รายได้
URL Website http://www.jap.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ตุลยา ตุลาดิลก และ เดชอนันต์ บังกิโล. (2021) ผลกระทบของความเกี่ยวข้องกับมูลค่าหลักทรัพย์ของข้อมูลทางบัญชีจากการบังคับใช้ TFRS 15 หลักฐานเพิ่มเติมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP, 17(54 (มิถุนายน 64)), 30.
ตุลยา ตุลาดิลก และ เดชอนันต์ บังกิโล. "ผลกระทบของความเกี่ยวข้องกับมูลค่าหลักทรัพย์ของข้อมูลทางบัญชีจากการบังคับใช้ TFRS 15 หลักฐานเพิ่มเติมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 17 (2021):30.
ตุลยา ตุลาดิลก และ เดชอนันต์ บังกิโล. ผลกระทบของความเกี่ยวข้องกับมูลค่าหลักทรัพย์ของข้อมูลทางบัญชีจากการบังคับใช้ TFRS 15 หลักฐานเพิ่มเติมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2021.