รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2021.7
Creator 1. วัฒนี รัมมะพ้อ
2. นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
Title การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยเชิงสาเหตุ การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลของ SMEs
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2021
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 17
Journal No. 54 (มิถุนายน 64)
Page no. 5
Keyword การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน, การปฏิบัติตามกฎหมายภาษี, SMEs
URL Website http://www.jap.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วัฒนี รัมมะพ้อ และ นิ่มนวล วิเศษสรรพ์. (2021) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยเชิงสาเหตุ การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลของ SMEs. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP, 17(54 (มิถุนายน 64)), 5.
วัฒนี รัมมะพ้อ และ นิ่มนวล วิเศษสรรพ์. "การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยเชิงสาเหตุ การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลของ SMEs". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 17 (2021):5.
วัฒนี รัมมะพ้อ และ นิ่มนวล วิเศษสรรพ์. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยเชิงสาเหตุ การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลของ SMEs. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2021.