รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2021.11
Creator สมชาย ศุภธาดา
Title Building a Better Teacher: How Teaching Works (and How to Teach It to Everyone)
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2021
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 17
Journal No. 54 (มิถุนายน 64)
Page no. 84
URL Website http://www.jap.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สมชาย ศุภธาดา. (2021) Building a Better Teacher: How Teaching Works (and How to Teach It to Everyone). วารสารวิชาชีพบัญชี JAP, 17(54 (มิถุนายน 64)), 84.
สมชาย ศุภธาดา. "Building a Better Teacher: How Teaching Works (and How to Teach It to Everyone)". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 17 (2021):84.
สมชาย ศุภธาดา. Building a Better Teacher: How Teaching Works (and How to Teach It to Everyone). คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2021.