รหัสดีโอไอ 10.14456/asj-psu.2019.27
Creator รุจโรจน์ แก้วอุไร, นิกร จันภิลม, ศตพล กัลยา, ศศิธร นาม่วงอ่อน, ศุภสิทธิ์ เต็งคิว, อพัชชา ช้างขวัญยืน
Title การถอดบทเรียนทักษะชีวิตของนิสิตจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Publisher สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Publication Year 2019
Journal Title วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Vol. 30
Journal No. 2
Page no. 59-68
URL Website https://journal.oas.psu.ac.th/index.php/asj
Website title วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Academic Services Journal; Prince of Songkla University
ISSN 0857-9296
ดิจิตอลไฟล์

บรรณานุกรม

รุจโรจน์ แก้วอุไร และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2019) การถอดบทเรียนทักษะชีวิตของนิสิตจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 30(2), 59-68.
รุจโรจน์ แก้วอุไร และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การถอดบทเรียนทักษะชีวิตของนิสิตจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร". วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 30 (2019):59-68.
รุจโรจน์ แก้วอุไร และผู้แต่งคนอื่นๆ. การถอดบทเรียนทักษะชีวิตของนิสิตจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี:ม.ป.ท. 2019.