รหัสดีโอไอ 10.14456/asj-psu.2018.52
Creator 1. Preud Bairaman
2. Sungworn Ngudgratoke
3. Nalinee Na Nakorn
Title An Evaluation of Alignment between French Language National Test and the Common European Framework of Reference for Languages Using Item Mapping
Publisher สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Publication Year 2018
Journal Title วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Vol. 29
Journal No. 3
Page no. 155-161
Keyword French language, CEFR, alignment, item mapping
URL Website https://journal.oas.psu.ac.th/index.php/asj
Website title วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Academic Services Journal; Prince of Songkla University
ISSN 0857-9296
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Preud Bairaman และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2018) An Evaluation of Alignment between French Language National Test and the Common European Framework of Reference for Languages Using Item Mapping. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 29(3), 155-161.
Preud Bairaman และผู้แต่งคนอื่นๆ. "An Evaluation of Alignment between French Language National Test and the Common European Framework of Reference for Languages Using Item Mapping". วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 29 (2018):155-161.
Preud Bairaman และผู้แต่งคนอื่นๆ. An Evaluation of Alignment between French Language National Test and the Common European Framework of Reference for Languages Using Item Mapping. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี:ม.ป.ท. 2018.