รหัสดีโอไอ 10.14456/asj-psu.2017.56
Creator Nursahida Useng
Title Determinants of Knowledge Workers Retention
Publisher สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Publication Year 2017
Journal Title วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Vol. 28
Journal No. 3
Page no. 161-168
ISSN 0857-9296
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Nursahida Useng. (2017) Determinants of Knowledge Workers Retention. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 28(3), 161-168.
Nursahida Useng. "Determinants of Knowledge Workers Retention". วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 28 (2017):161-168.
Nursahida Useng. Determinants of Knowledge Workers Retention. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี:ม.ป.ท. 2017.