รหัสดีโอไอ 10.14456/asj-psu.2016.43
Creator ชมภูนุช หุ่นนาค
Title การนำนโยบายข้าวไปปฏิบัติในบริบทของประเทศไทย
Publisher สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Vol. 27
Journal No. 3
Page no. 139-147
ISSN 0857-9296
ดิจิตอลไฟล์

บรรณานุกรม

ชมภูนุช หุ่นนาค. (2016) การนำนโยบายข้าวไปปฏิบัติในบริบทของประเทศไทย. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 27(3), 139-147.
ชมภูนุช หุ่นนาค. "การนำนโยบายข้าวไปปฏิบัติในบริบทของประเทศไทย". วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 27 (2016):139-147.
ชมภูนุช หุ่นนาค. การนำนโยบายข้าวไปปฏิบัติในบริบทของประเทศไทย. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี:ม.ป.ท. 2016.