รหัสดีโอไอ 10.14456/asj-psu.2014.4
Creator 1. นิคม แย้มย้อย
2. สุมาลี สังข์ศรี
3. โสภาพันธ์ สอาด
4. สุเทพ ศรีทอง
Title แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เขตกรุงเทพมหานคร
Publisher สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Publication Year 2014
Journal Title วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Vol. 25
Journal No. 1
Page no. 31-38
ISSN 0857-9296
Abstract -
ดิจิตอลไฟล์

บรรณานุกรม

นิคม แย้มย้อย และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2014) แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 25(1), 31-38.
นิคม แย้มย้อย และผู้แต่งคนอื่นๆ. "แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เขตกรุงเทพมหานคร". วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 25 (2014):31-38.
นิคม แย้มย้อย และผู้แต่งคนอื่นๆ. แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เขตกรุงเทพมหานคร. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี:ม.ป.ท. 2014.