ทรัพยากรทั้งหมด
198,462
จำนวนหน่วยงานทั้งหมด
226
จำนวนวารสารทั้งหมด
10,749
จำนวนรหัสดีโอไอ จำแนกตามวารสาร 20 อันดับ
หน่วยงานที่มีทรัพยากรมากสุด 10 อันดับ
ทรัพยากรจำแนกตามปี
จำนวนรหัสดีโอไอ จำแนกตามหน่วยงาน 20 อันดับ