ทรัพยากรทั้งหมด
209,762
จำนวนหน่วยงานทั้งหมด
228
จำนวนวารสารทั้งหมด
11,429
จำนวนรหัสดีโอไอ จำแนกตามวารสาร 20 อันดับ
หน่วยงานที่มีทรัพยากรมากสุด 10 อันดับ
ทรัพยากรจำแนกตามปี
จำนวนรหัสดีโอไอ จำแนกตามหน่วยงาน 20 อันดับ