ทรัพยากรทั้งหมด
212,154
จำนวนหน่วยงานทั้งหมด
229
จำนวนวารสารทั้งหมด
11,644
จำนวนรหัสดีโอไอ จำแนกตามวารสาร 20 อันดับ
หน่วยงานที่มีทรัพยากรมากสุด 10 อันดับ
ทรัพยากรจำแนกตามปี
จำนวนรหัสดีโอไอ จำแนกตามหน่วยงาน 20 อันดับ