ทรัพยากรทั้งหมด
205,888
จำนวนหน่วยงานทั้งหมด
227
จำนวนวารสารทั้งหมด
11,281
จำนวนรหัสดีโอไอ จำแนกตามวารสาร 20 อันดับ
หน่วยงานที่มีทรัพยากรมากสุด 10 อันดับ
ทรัพยากรจำแนกตามปี
จำนวนรหัสดีโอไอ จำแนกตามหน่วยงาน 20 อันดับ