คำถามและคำตอบ

คำถาม
ถ้าทางวารสารมีบทความออนไลน์ แต่รวมบทความทั้งหมดไว้ด้วยกัน ทางวารสารจะสามารถขอรหัส DOI ได้หรือไม่ หรือทางวารสารต้องทำการแยกบทความ 1 บทความ ต่อ 1 URL
คำตอบ

ต้องแยกบทความ 1 บทความ ต่อ 1 URL เพื่อขอรับรหัส DOI 1 รหัส

คำถาม
การนำเข้าข้อมูลชื่อฟีลด์ เช่น ชื่อเรื่อง ขนาดไม่เกิน 1024 ตัวอักษร หมายถึง 1024 ตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษปนกันใช่หรือไม่
คำตอบ

ใช่

คำถาม
รายละเอียดการนำเข้าข้อมูล ส่วนใดที่ระบุว่าเป็นงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ หรือแบบฟอร์มใช้ร่วมกัน
คำตอบ

งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ใช้แบบฟอร์มร่วมกันการระบุว่าเป็นงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ เจ้าหน้าที่   จะดูจากไฟล์เอกสาร หากไม่สามารตัดสินใจได้จะสอบถามผู้ขอรับรหัส DOI

คำถาม
การนำเข้าข้อมูล จะต้องใส่ URL Digital File แล้ว URL นำมาจากไหน
คำตอบ

วัตถุดิจิทัลที่จะขอรับบริการรหัส DOI จะต้องเป็นวัตถุดิจิทัลที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตแล้ว  ดังนั้น จึงต้องมี URL และให้กรอก URL ที่ Link ไปที่ไฟล์วัตถุดิจิทัลนั้นๆ

คำถาม
ทุก File DOI จะต้องส่งไฟล์ฉบับเต็มมาไว้ ที่ Server ของ วช. ใช่หรือไม่
คำตอบ

ม่ต้องส่งไฟล์ฉบับเต็ม แต่ให้กรอก URL เพื่อดึงไฟล์มาเก็บไว้