คำถามและคำตอบ

คำถาม
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ติดต่อ สามารถดำเนินการได้อย่างไร
คำตอบ

แจ้งเจ้าหน้าที่แก้ไขสถานะสมาชิก เป็นไม่อนุมัติ และให้สมัครสมาชิกใหม่ โดยใช้ชื่อย่อหน่วยงาน/วารสารเช่นเดิม