คำถามและคำตอบ

คำถาม
การออกรหัส DOI เอกสารดิจิทัลทั้ง 3 ประเภท (รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวารสาร) สามารถ ขอย้อนหลังได้กี่ปี
คำตอบ

วช. ขอกำหนดกรอบเวลาย้อนหลังไว้ 2 ปีก่อน เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ผู้ขอ DOI ได้หลายหน่วยงาน

คำถาม
ข้อมูลวิทยานิพนธ์ 1 เล่ม แต่อยู่ในหลายหน่วยงาน เช่น ผู้เขียน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คณะ ภาควิชา การขอรหัส DOI ควรเป็นหน่วยงานใดที่ขอรหัส DOI
คำตอบ

เป็นดุลพินิจของผู้เกี่ยวข้องที่จะตกลงกันว่าใครควรเป็นเจ้าภาพหลักในการขอ DOI

คำถาม
ข้อมูลรายงานวิจัย 1 เล่ม แต่อยู่ในหลายหน่วยงาน เช่น หน่วยงานให้ทุน ผู้รับทุน นักวิจัยแต่ละท่าน การขอรหัส DOI ควรเป็นหน่วยงานใดที่ขอรหัส DOI
คำตอบ

เป็นดุลพินิจของผู้เกี่ยวข้องที่จะตกลงกันว่าใครควรเป็นเจ้าภาพหลักในการขอ DOI        

คำถาม
ผลงานที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย เช่น งานวิจัยที่เราได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย สามารถส่งไปขอ DOI ได้ไหม
คำตอบ

ถ้าผลงานเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และยังไม่มีรหัส DOI สามารถขอรับ

รหัส DOI ได้  รหัส DOI ไม่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ของผลงาน แต่เป็นระบบที่ช่วยให้หาผลงานที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตพบเสมอ

คำถาม
ก่อนให้รหัส DOI มีวิธีการตรวจสอบว่าชิ้นงานมีการคัดลอกกันหรือไม่อย่างไร
คำตอบ

ไม่ได้ตรวจสอบการคัดลอก แต่ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล เอกสารที่ได้รับรหัส DOI แล้ว  จากข้อมูลทั่วโลก ไม่สามารถนำมาขอรับรหัส DOI ซ้ำอีกได้

คำถาม
งานวิจัยที่มีอยู่ใน DRIC ทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนี้จะได้รหัส DOI โดยอัตโนมัติ ใช่หรือไม่
คำตอบ

งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่ส่งมาในรูปไฟล์ดิจิทัล และเอกสารที่เป็นตัวเล่มบางส่วน วช. ได้ดำเนินการ

สแกนจัดเก็บในรูปไฟล์ดิจิทัล ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกรหัส DOI ให้อัตโนมัติ โดยจะให้ DOI กับงานวิจัยใหม่ก่อน

คำถาม
ถ้าเจ้าของผลงานขอรหัส DOI แล้ว ซ้ำกับที่หน่วยงานขอให้แล้ว จะรู้ได้หรือไม่
คำตอบ

เมื่อผู้ขอรับรหัส DOI ส่งข้อมูลซ้ำ ระบบจะแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลซ้ำกับข้อมูลในฐานข้อมูล และ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะพบข้อมูลดังกล่าวได้ออกรหัส DOI ไปแล้ว โดยจะไม่ออกรหัส DOI ให้อีกและจะแจ้งให้ผู้ขอรับรหัส DOI ทราบ 

คำถาม
บทความวิจัยในการประชุมระดับชาติ และระดับนานาชาติ อยู่ในระบบ DOI ได้หรือไม่
คำตอบ

บทความวิจัยในการประชุมระดับชาติ และระดับนานาชาติที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตแล้วอยู่ในระบบ DOI ได้

คำถาม
การนำวารสารเข้าสู่ DOI จะมีการขอรหัสอย่างไร และมีการเพิ่มข้อมูลอย่างไร เนื่องจากใน 1 ปี มีการออกเล่มวารสาร 3 ฉบับ และมีหลายบทความในแต่ละฉบับจะมีการออกรหัสอย่างไร
คำตอบ

เชิญสมัครใช้ระบบขอ DOI สำหรับบทความวารสาร ได้ที่ www.doi.nrct.go.th/doidc  

คำถาม
ผลงานวิจัยในอดีตของนักวิจัยท่านอื่นซึ่งมีคุณค่ามาก ยังไม่มี DOI หน่วยงานใด บุคคลใดจะมีหน้าที่ ในการขอ DOI ให้ผลงานวิจัยเหล่านี้
คำตอบ

ผู้ที่เห็นคุณค่าสามารถขอ DOI ให้ได้ แต่ควรแจ้งผู้วิจัยหรือผู้ทรงสิทธิ์ก่อน