คำถามและคำตอบ

คำถาม
ออกรหัส DOI แล้วจะนำมาใช้งานได้อย่างไร ดูที่ไหน หรือใช้รหัส DOI อ้างอิงแบบไหน กับหน่วยงาน ได้บ้าง
คำตอบ

เมื่อได้รับรหัส DOI แล้ว สามารถนำไปกำกับไว้ที่ตัวเอกสารของท่าน เช่น วารสารแต่ละเล่มมีบทความ แต่ละบทความวารสารมี DOI เมื่อมีการอ้างอิงข้อมูลจากบทความของท่านที่มี DOIกำกับด้วย ไม่ว่าจะอ้างอิงเมื่อไร จะสามารถเห็นตัวเต็มเอกสารของท่านเสมอ สามารถดูรหัส DOIได้ที่www.doi.nrct.go.th, www.datcite.org, www.doi.org การใช้ประโยชน์ DOI ใช้เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์

คำถาม
DOI บอกได้หรือไม่ว่า หน่วยงานใด/นักวิจัยใด มีจำนวน DOI มากน้อยอย่างไร
คำตอบ

DOI  บอกได้สามารถนับได้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การนับ  DOI  ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ วช. ส่วนการนับ  DOI  ของแต่ละหน่วยงานย่อยในมหาวิทยาลัยที่ขอรหัส DOI จะดูได้ที่  www.doi.nrct.go.th/doidc  

ในเมนูแสดงรายการข้อมูล

คำถาม
บทความที่ได้รหัส DOI แล้ว หากต้องการยกเลิกยังไม่เผยแพร่จะต้องทำอย่างไร
คำตอบ

แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ลบรหัส DOI