คำถามและคำตอบ

คำถาม
วิทยานิพนธ์มีไฟล์แบ่งบท บทที่ 1-5 จะมีรหัส DOI ระบุเป็นแต่ละไฟล์ ใช่หรือไม่ และในการกรอกข้อมูล ลงไฟล์ต้นแบบจะระบุอย่างไร
คำตอบ

ขณะนี้ แนะนำให้ขอรหัส DOI 1 รหัส  ต่อวิทยานิพนธ์ 1 ชื่อเรื่อง ทั้งนี้ไฟล์วิทยานิพนธ์ที่มีหลายบท  ให้รวมเป็นไฟล์ฉบับเต็ม 1 ไฟล์

โดยสามารถกรอกข้อมูลลงไฟล์ต้นแบบ 1 รายการ

คำถาม
การนำเข้าข้อมูล รายการผู้แต่งที่มีหลายคน จะต้องใส่ทุกคนหรือใส่เฉพาะคนแรก บางครั้งผู้แต่งที่ใส่ไม่ใช่ ผู้แต่งคนแรก
คำตอบ

บทความวารสารที่มีผู้แต่งหลายคน สามารถใส่ผู้แต่งทั้งหมดในช่อง Author หากผู้ขอรับรหัส DOI

กรอกข้อมูลผู้แต่งคนแรกไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะสอบถามผู้ขอรับรหัส DOI ให้ยืนยันความถูกต้อง 

ผู้ขอ DOI คือ ผู้รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูล

คำถาม
ข้อมูลที่ส่งเข้ามาในระบบ สามารถแก้ไขรายละเอียดข้อมูลได้หรือไม่ เช่น พิมพ์ชื่อผิด
คำตอบ

แก้ได้บางส่วน เช่น พิมพ์ชื่อผิด หากปีที่เผยแพร่ผิด หรือระบุประเภททรัพยากรดิจิทัลผิด แก้ไม่ได้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดให้แจ้ง

เจ้าหน้าที่เพื่อหารือร่วมกันว่าจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร 

คำถาม
DOI ที่ขึ้นไปจะเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าบทความเป็นภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยและชื่อภาษาอังกฤษด้วยได้ หรือไม่ และการนำ Full text หรือ Full paper จะเป็นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษจะได้หรือไม่
คำตอบ

เอกสารดิจิทัลเป็นภาษาไทย ให้กรอกข้อมูลภาษาไทย เอกสารดิจิทัลเป็นภาษาอังกฤษ ให้กรอกข้อมูลภาษาอังกฤษ  หลักการของ DOI  สามารถคลิกที่ DOI  แล้วไปถึงตัวเอกสารโดยตรง ดังนั้นจึงไม่จำกัดเรื่องภาษา 

คำถาม
การขอเลข DOI ตัวไฟล์ของ Full paper ต้อง upload ขึ้นไปด้วยไหม
คำตอบ

ตัวไฟล์  Full paper  ต้องเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตแล้ว และให้กรอกข้อมูลลงในไฟล์ต้นแบบ โดยให้ระบุ URL ซึ่งจะชี้ไปที่ตัวไฟล์ Full paper ที่เผยแพร่อยู่บนอินเทอร์เน็ต

คำถาม
การนำเข้าข้อมูล ระบบไม่ได้นำเข้า Full text บทความวารสารใช่ไหม แต่นำเข้าแค่ URL ถ้าหากว่า URL ต้นทางมีปัญหา เปลี่ยนไปจะทำอย่างไร
คำตอบ

การนำเข้าข้อมูล ไม่ได้นำเข้า  Full  text  แต่จะนำเข้า URL จากนั้นระบบ  NRCT’s  Local  Handle  System  

จะไปดึงไฟล์ดิจิทัลมาเก็บไว้ โดยอัตโนมัติ ดังนั้น แม้ว่า URL ต้นทางเปลี่ยนไป ข้อมูลจะถูกค้นพบเจอบนอินเทอร์เน็ตเสมอ

คำถาม
กรณี URL เปลี่ยนเราจะต้อง Update อย่างไร
คำตอบ

ขอรหัส DOI แล้ว ต่อมา URL เปลี่ยน ไม่ต้อง Update เพราะระบบจะดึงไฟล์ดิจิทัลมาเก็บไว้ โดยอัตโนมัติ แม้เมื่อ URL เปลี่ยนแปลงจะสามารถค้นไฟล์พบจาก DOI เสมอ

คำถาม
ข้อมูลที่ใช้ใน File CSV ต้องกรอกทุกช่องหรือไม่
คำตอบ

กรอกให้สมบูรณ์ เท่าที่มีข้อมูล หากส่งเข้ามาในระบบแล้วขาดข้อมูลที่จำเป็น เจ้าหน้าที่จะแจ้ง ให้ผู้ขอรับรหัส DOI นำเข้าข้อมูลใหม่อีกครั้ง

คำถาม
รูปแบบของ File Full text มีการกำหนดขนาดไฟล์ และชนิดของไฟล์ หรือไม่
คำตอบ

File  Full  text  ไม่ได้กำหนดขนาดไฟล์ แต่ชนิดไฟล์ให้เป็น PDF

คำถาม
อักขระพิเศษบางตัว เช่น เครื่องหมายฟันหนู หรือ & เมื่อถูกใช้ตามมาตรฐาน URL จะแปลงค่าเป็น %22 และ %26 คำถามคือ ระบบนำเข้ารองรับเครื่องหมาย % ที่ URL ของ Digital File หรือไม่
คำตอบ

ปัจจุบันระบบนำเข้ารองรับเครื่องหมายอักขระพิเศษบางตัว เช่น  เครื่องหมายฟันหนู “  ”   เครื่องหมายและ & เครื่องหมาย ( ) ยกเว้นตัวอักษรสัญลักษณ์  เช่น อัลฟา เบตา แกมมา เป็นต้น