คำถามและคำตอบ

คำถาม
บทความวารสาร และงานวิจัย ต้องสมัครสมาชิก 2 รหัส หรือสามารถใช้สมาชิกเดียวกันได้เลย
คำตอบ

การขอรหัส DOI ของบทความวารสาร และงานวิจัย ให้สมัครแยก 2 รหัส เนื่องจากรูปแบบ (format) ของ DOI ต่างกัน

คำถาม
กรอกข้อมูลขั้นตอนการสมัครสมาชิก ช่องชื่อย่อหน่วยงาน ให้ผู้กรอกตั้งเอง หรือใช้ชื่อย่อที่มีการตั้งเป็น สากล อาจมีปัญหา ผู้กรอกหน่วยงานเดียวกัน ตั้งชื่อย่อต่างกัน
คำตอบ

ให้ชื่อย่อภาษาอังกฤษที่เป็นทางการของหน่วยงาน

คำถาม
ในแต่ละหน่วยงานสามารถสมัครหลายหน่วยงานย่อยได้หรือไม่ เช่น มหาวิทยาลัยจะสมัครในชื่อของ ห้องสมุด วารสารของคณะ ฯลฯ มีค่าใช้จ่ายเท่าไร สมัครได้เลยหรือไม่
คำตอบ

สามารถสมัครได้หลายหน่วยงานย่อย เช่น มหาวิทยาลัยจะสมัครในชื่อของห้องสมุด คณะ ภาควิชาแต่การใช้ชื่อย่อหน่วยงานให้ใช้ชื่อย่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ จะใช้ชื่อย่อมหาวิทยาลัย ส่วนวารสารให้ใช้ชื่อย่อของวารสาร ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถสมัครได้เลย

คำถาม
การกรอกข้อมูลขั้นตอนการสมัครสมาชิก ช่องชื่อย่อหน่วยงาน จะใช้ระดับใด ภาควิชา/ คณะ/ มหาวิทยาลัย
คำตอบ

ชื่อย่อหน่วยงานให้ใช้ระดับมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการให้ใช้ระดับกรม

คำถาม
มหาวิทยาลัยมี 2 วารสาร ต้องสมัคร 2 User ใช่หรือไม่
คำตอบ

ใช่

คำถาม
สมัครไปแล้วอยากแก้ไขชื่อย่อหน่วยงานได้หรือไม่
คำตอบ

ถ้ายังไม่ได้ออกรหัส DOI ทำได้ง่าย แต่ถ้าออกรหัส DOI แล้ว ไม่สามารถแก้ไขรหัส DOI ได้

หากต้องการแก้ชื่อย่อหน่วยงานใหม่ ทางผู้ขอรับรหัสดีโอไอก็จะได้รหัส DOI ซึ่งมี Suffix ต่างกัน

คำถาม
สมัครแล้วลืมรหัสผ่าน แจ้งลืมรหัสผ่าน แต่ระบบไม่ส่งข้อมูลเข้า E-mail
คำตอบ

ณ ปัจจุบัน ระบบจะส่ง E-mail แจ้งเรื่องการเข้าใช้งานในระบบเท่านั้น (กรณีที่ได้รับอนุมัติสมาชิก)

ทั้งนี้ ผู้พัฒนาระบบกำลังแก้ไขปัญหาการแจ้งลืมรหัสผ่าน และให้ระบบส่งข้อมูลเข้า E-mail

คำถาม
ถ้าสมัครเป็นสมาชิก DOI แล้ว จะส่งข้อมูลได้เมื่อไหร่ ถ้าทิ้งช่วงระยะเวลานานในการส่งบทความช้าไป จะมีปัญหาอะไรไหม ระยะเวลาของการเป็นสมาชิกนานแค่ไหน
คำตอบ

สมัครเป็นสมาชิก DOI แล้ว สามารถส่งข้อมูลได้ทันที การทิ้งช่วงระยะเวลานานในการส่งบทความช้าไปไม่มีปัญหาใดๆ  

การเป็นสมาชิกไม่มีจำกัดระยะเวลา 

คำถาม
ชื่อวารสารเป็นภาษาไทยไม่มีชื่อภาษาอังกฤษจะทำอย่างไร
คำตอบ

ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์วารสาร เป็นผู้กำหนดชื่อภาษาอังกฤษ และกำหนดชื่อย่อของวารสาร

คำถาม
วช. เป็นผู้กำหนดชื่อย่อวารสารให้ได้หรือไม่
คำตอบ

วช. ไม่สามารถกำหนดชื่อย่อของวารสารให้ได้ โดยให้หน่วยงานเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้กำหนดเอง