คำถามและคำตอบ

คำถาม
Digital Object ที่สามารถออกรหัส DOI ได้ ครอบคลุมประเภทใดบ้าง
คำตอบ

Digital Object ทุกประเภทสามารถออกรหัสดีโอไอได้ แต่ทั้งนี้ ต้องเป็น Digital Object ที่สามารถเผยแพร่ได้ 

ไม่เป็นเอกสารที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร หรือเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ 

โดยเบื้องต้น วช. กำหนดให้เอกสาร 3 ประเภท ได้แต่ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวารสาร

คำถาม
ระบบรับ Independent study หรือไม่
คำตอบ

Independent study  ที่ทำการศึกษาแล้วมีไฟล์เอกสารเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตแล้ว สามารถขอรับ

รหัส DOI ได้ การออกรหัส DOI รับรองว่าผลงานของท่านจะหาได้พบบนอินเทอร์เน็ตเสมอโดยเจ้าของผลงานเป็นผู้รับรองคุณภาพของเอกสาร 

คำถาม
อนาคตจะขยายการขอรหัส DOI ในไฟล์ดิจิทัลรูปแบบอื่น เช่น งานเสียง งานวิดีโอ งานสื่อ หรือไม่
คำตอบ

อยู่ระหว่างการเริ่มต้นพิจารณารายละเอียดการกำหนด DOI ให้กับวัตถุดิจิทัลประเภทต่างๆ 

คำถาม
ซอฟต์แวร์ในอนาคตที่มีการเขียน แล้วมี source code ที่เป็นของเรา สามารถขอรหัส DOI ได้หรือไม่
คำตอบ

ถ้า source code เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต สามารถขอรหัส DOI ได้

คำถาม
เอกสารประกอบการสอนในรูป powerpoint และ proceeding ในการประชุมวิชาการนานาชาติ สามารถทำ DOI ได้หรือไม่ อย่างไร
คำตอบ

เอกสารประกอบการสอนในรูป power point ขณะนี้ วช. ยังไม่พร้อมให้บริการ DOI

ส่วน proceeding ถ้าเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตแล้วสามารถขอ DOI ได้เป็นรายเรื่อง