คำถามและคำตอบ

คำถาม
วช. มีนโยบายและระบบการเชื่อมโยง DOI กับระบบฐานข้อมูลของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือไม่
คำตอบ

วช. ยังไม่มีนโยบายดังกล่าว แต่รับพิจารณาความต้องการเป็นรายกรณี เนื่องจากมีรายละเอียดปีกย่อยมากและมีเรื่องงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

คำถาม
วช. มีนโยบายที่จะมีการพัฒนาระบบ DOI ให้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของวารสารต่างๆ หรือไม่
คำตอบ

วช. ยังไม่มีนโยบายดังกล่าว แต่รับพิจารณาความต้องการเป็นรายกรณี เนื่องจากมีรายละเอียดปีกย่อยมากและมีเรื่องงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย