คำถามและคำตอบ

คำถาม
การขอเลข ISBN, ISSN กับ DOI ซ้ำกันได้ หรือไม่
คำตอบ

ISBN คือ เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ หนังสือ 1 เล่ม จะมีเลข ISBN เลขเดียวเท่านั้น

ISSN คือ เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร วารสาร 1 เล่ม จะมีเลข ISSN เลขเดียวเท่านั้น สำหรับ

DOI  คือ เลขมาตรฐานสากลประจำไฟล์ดิจิทัล  สำหรับเอกสารดิจิทัลประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวารสาร โดยจะออก DOI 1 รหัส ต่อ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์  1 เล่ม

สำหรับวารสารออนไลน์ จะออกรหัส DOI ให้กับรายบทความ 1 รหัส ต่อ 1 บทความ โดยไม่ออกรหัส DOI ให้กับตัวเล่มวารสาร เหมือน ISSN 

คำถาม
การขอรหัส DOI สามารถขอได้ครั้งละกี่รายการ
คำตอบ

ไม่จำกัดจำนวน ควรทยอยส่งข้อมูลเข้ามาเป็นชุด เมื่อข้อมูลชุดแรกได้รับรหัส DOI ครบเรียบร้อย จึงส่งข้อมูลชุดใหม่เข้ามา 

คำถาม
DOI จะช่วยป้องกัน และแก้ปัญหาการนำข้อมูลวิจัยคนอื่นมาใช้โดยไม่ขออนุญาต (Plagiarism) ได้อย่างไร
คำตอบ

การนำข้อมูลวิจัยไปใช้  ไม่ขออนุญาต แต่มีการอ้างอิง เขียนแจ้งว่าเจ้าของข้อมูลคือใครตามระบบ

การอ้างอิง  อาจไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของ ถ้าเจ้าของเผยแพร่ข้อมูลอยู่ แต่การคัดลอกทั้งหมด

การคัดลอกงานวิชาการและวรรณกรรม (Plagiarism) การมี DOI เช่น บทความวารสารที่มี DOI

สามารถ Run DOI Resolve ได้ว่ามีการซ้ำซ้อนหรือไม่ แต่ DOI ไม่ช่วยป้องกันเหมือน Plagiarism  

ที่ใช้ซอฟต์แวร์ เช่น Turn it in เทียบว่าเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์ DOI แต่ช่วยเสริมสร้างให้การอ้างอิง การใช้ประโยชน์ของผู้อื่นง่ายขึ้นกว่าเดิม

 

คำถาม
นักวิจัยแบบสหสาขาหรือต่างสถาบัน รวมเล่มเดียวกัน ชื่องานวิจัยเดียวกัน นักวิจัยต่างคนต่างขอรหัส DOI ได้หรือไม่
คำตอบ

นักวิจัยแบบสหสาขาหรือต่างสถาบัน รวมเล่มเดียวกัน ชื่องานวิจัยเดียวกัน ซึ่งการกรอกข้อมูลในส่วน

ผู้แต่งสามารถใส่ชื่อผู้แต่งร่วมได้ทุกคน กรณีนักวิจัยท่านแรกขอเข้ามาก่อน จะได้รับ 1 รหัส DOI  

หากมีผู้ขอรับรหัส DOI ซ้ำ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าข้อมูลซ้ำ จะแจ้งให้ผู้ขอรับรหัส DOI ทราบว่า

เอกสารดิจิทัลได้รับรหัส DOI แล้ว โดยจะไม่ออกรหัส DOI ซ้ำอีก

คำถาม
ขั้นตอนในการขอรหัส DOI ของวารสาร ใช้ระยะเวลานานเท่าไร
คำตอบ

ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการสมัครสมาชิก การได้อนุมัติสมาชิก และขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล หากข้อมูล

ถูกต้อง ระบุ URL ชี้ไปที่เอกสารโดยตรง ถูกต้อง เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้ว สามารถออก

รหัส DOI 10 รายการ ไม่เกิน 15 นาที การขอรหัส DOI ปริมาณมาก เจ้าหน้าที่จะทยอยดำเนินการให้

คำถาม
งานวิจัยที่เป็นไฟล์ดิจิทัล แต่ไม่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์/อินเทอร์เน็ต กรณีเช่นนี้จะสามารถขอรหัส DOI ได้หรือไม่
คำตอบ

ขอไม่ได้ เพราะวัตถุประสงค์ของ DOI คือให้ค้นหาไฟล์พบบนอินเทอร์เน็ต

คำถาม
การขอรหัส DOI ของวารสาร บทความที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต จะต้องเผยแพร่ในไฟล์รูปแบบใดได้บ้าง
คำตอบ

ไฟล์ PDF เท่านั้น เพื่อให้ข้อมูลแน่นอน คงเดิม หลังจากได้ DOI แล้ว

คำถาม
เอกสารหรือวัตถุใดๆ สามารถขอ DOI ได้โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพใช่หรือไม่
คำตอบ

เอกสารหรือวัตถุใดๆ สามารถขอ DOI ได้โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพ  คุณภาพอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของผลงาน 

คำถาม
เกณฑ์การคัดเลือก เกณฑ์คุณภาพ ของ Digital Object ที่ขอรหัสดีโอไอ มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ
คำตอบ

หน่วยงานผู้ขอรหัสดีโอไอต้องเป็นผู้ยอมรับถึงความมีคุณภาพของ Digital Object ก่อนการขอรหัสดีโอไอ

คำถาม
งานวิจัยหรือนวัตกรรมใดเรื่องหนึ่งทำเสร็จในปี 2555 แต่หน่วยงานต้นสังกัดไม่ประสานงานขอเลข DOI งานวิจัยหรือนวัตกรรมเรื่องเดียวกันลอกมาเสร็จในปี 2557 และจดเลข DOI ทันที ตรวจสอบย้อนหลัง พบว่างานวิจัยเคยทำมาแล้ว กรณีตัวอย่างดังกล่าว วช. จะมีวิธีการยกเลิกเลข DOI ให้งานวิจัยหรือไม่ อย่างไร ใครเป็นผู้มีความผิด เจ้าของผลงาน หรือผู้ประสานงานที่ขอเลข DOI หรือใคร
คำตอบ

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องประสานงาน วช. อย่างเป็นทางการ เพื่อหารือให้ได้ขอสรุปร่วมกัน