ประกาศทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565

 ประกาศทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง "ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์  ประจำปี 2565" 

ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช. ได้มีการประกาศให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565 

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ในรูปแบบความร่วมมือในการจัดทำวารสาร เพื่อจัดทำ NRCT Official e -journal ด้านสังคมศาสตร์

โดยการให้ทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดทำวารสารที่มีมาตรฐานสากล 

ใช้ชื่อว่า Social Science Asia นั้น 

 

บัดนี้ วช. ได้พิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อ                                                                     ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565

 

จำนวน 4 ทุน ทุนละ 200,000 บาท ดังต่อไปนี้

1. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

        หัวข้อ Business management, economics, and marketing

        โดย ดร.อัปสร มีสิงห์ 

2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

        หัวข้อ Education and Psychology in New Normal Era

        โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน 

3. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

หัวข้อ innovative Communication: Creating Effective Skills for the Advancement of the Evolving Workplace

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณตา ทับทิมจรูญ 

4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวข้อ Ageing Society: Diversity and Inclusivity

โดย ดร.สรสิช สว่างศิลป์ 

 

ทั้งนี้ขอให้ท่านผู้มีรายชื่อข้างต้น ติดต่อทำสัญญาขอรับทุนได้ที่ 

ฝ่ายดัชนีและประเมินสถานภาพการวิจัยและนวัตกรรม

กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02-561-2445 ต่อ 719 

                                                                                                           

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564