รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
41 10.14456/jucr.2019.6
42 10.14456/jucr.2019.2
43 10.14456/jucr.2019.5
44 10.14456/mitij.2018.7
45 10.14456/ssa.2019.4
46 10.14456/ssa.2019.5
47 10.14456/ssa.2019.2
48 10.14456/ssa.2019.3
49 10.14456/ssa.2019.1
50 10.14456/ssa.2019.7
51 10.14456/ssa.2019.6
52 10.14456/rcmrj.2019.4
53 10.14456/rcmrj.2019.9
54 10.14456/rcmrj.2019.1
55 10.14456/rcmrj.2019.3
56 10.14456/rcmrj.2019.7
57 10.14456/rcmrj.2019.2
58 10.14456/rcmrj.2019.10
59 10.14456/rcmrj.2019.8
60 10.14456/rcmrj.2019.5
ลำดับ รหัสดีโอไอ
61 10.14456/rcmrj.2019.6
62 10.14456/jrmutp.2019.13
63 10.14456/jrmutp.2019.4
64 10.14456/jrmutp.2019.7
65 10.14456/jrmutp.2019.3
66 10.14456/jrmutp.2019.9
67 10.14456/jrmutp.2019.14
68 10.14456/jrmutp.2019.12
69 10.14456/jrmutp.2019.10
70 10.14456/jrmutp.2019.6
71 10.14456/jrmutp.2019.2
72 10.14456/jrmutp.2019.8
73 10.14456/jrmutp.2019.16
74 10.14456/jrmutp.2019.15
75 10.14456/jrmutp.2019.11
76 10.14456/jrmutp.2019.1
77 10.14456/jrmutp.2019.5
78 10.14457/TU.the.2018.213
79 10.14457/TU.the.2014.630
80 10.14457/TU.the.2014.629