รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14457/URU.the.2015.44
2 10.14457/URU.the.2016.68
3 10.14457/URU.the.2017.13
4 10.14457/URU.the.2016.67
5 10.14457/URU.the.2017.12
6 10.14457/URU.the.2016.66
7 10.14457/URU.the.2015.43
8 10.14457/URU.the.2015.42
9 10.14457/URU.the.2015.41
10 10.14457/URU.the.2016.65
11 10.14457/URU.the.2016.64
12 10.14457/URU.the.2016.63
13 10.14457/URU.the.2016.62
14 10.14457/URU.the.2015.40
15 10.14457/URU.the.2017.11
16 10.14457/URU.the.2015.23
17 10.14457/URU.the.2016.32
18 10.14457/URU.the.2015.36
19 10.14457/URU.the.2015.24
20 10.14457/URU.the.2015.25
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14457/URU.the.2015.26
22 10.14457/URU.the.2015.27
23 10.14457/URU.the.2015.37
24 10.14457/URU.the.2016.34
25 10.14457/URU.the.2016.33
26 10.14457/URU.the.2015.28
27 10.14457/URU.the.2016.35
28 10.14457/URU.the.2015.29
29 10.14457/URU.the.2016.36
30 10.14457/URU.the.2016.37
31 10.14457/URU.the.2015.30
32 10.14457/URU.the.2015.31
33 10.14457/URU.the.2016.38
34 10.14457/URU.the.2016.39
35 10.14457/URU.the.2015.32
36 10.14457/URU.the.2017.5
37 10.14457/URU.the.2016.40
38 10.14457/URU.the.2016.56
39 10.14457/URU.the.2016.41
40 10.14457/URU.the.2016.43