รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2022.216
Title ประสิทธิผลของการปรับปรุงสถานีงานตามหลักการยศาสตร์ในกลุ่มพนักงานฝังพลอยในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องประดับแห่งหนึ่ง
Creator นราพร สิงห์ไชย
Contributor ธีรพันธ์ แก้วดอก, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2565
Keyword การยศาสตร์, การประเมินความเสี่ยงท่าทางการทำงานร่างกายส่วนบน, ความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ, การตรวจวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ, การปรับปรุงสถานีงาน, คนงานผลิตเครื่องประดับ, Ergonomics, RULA, MSDs, Electromyography (EMG), Workstation improvement, Jewelry workers
Abstract งานฝังพลอยในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องประดับเป็นงานที่ร่างกายอยู่ในท่าทางแบบคงที่ นั่งทำงานในสถานีงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ลักษณะดังกล่าวเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์ที่ทำให้เกิดอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลของการปรับปรุงสถานีงานตามหลักการยศาสตร์ในกลุ่มพนักงานฝังพลอยในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องประดับ การศึกษาแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 สำรวจสภาพการทำงานของพนักงานฝังพลอยในงาน Cast In Place: CIP เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและแบบรายงานด้วยตนเองของอาการระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ทดสอบแรงบีบมือ และการประเมินความเสี่ยงท่าทางการทำงานของพนักงานฝังพลอย จำนวน 100 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และระยะที่ 2 เป็นขั้นตอนการปรับปรุงสถานีงาน จากนั้นประเมินประสิทธิผล กำหนดการศึกษาแบบกึ่งทดลองในกลุ่มอาสาสมัคร จำนวน 16 คน เก็บข้อมูลด้วยการประเมินค่าเฉลี่ยร้อยละของกล้ามเนื้อขณะทำงานเทียบกับการหดตัวสูงสุดของกล้ามเนื้อโดยสมัครใจ (% MVC) และค่าความถี่กลาง (Median frequency: MF) ด้วยการวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ 4 มัด ได้แก่ Biceps brachii, Triceps brachii, Middle Deltoids และ Upper Trapezius ระดับคะแนนความเสี่ยงท่าทางการทำงาน สัดส่วนของอาการปวดเมื่อย การรับรู้ความสบายของพนักงาน ยอดการผลิตและเวลาการทำงาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิต Paired t- test ผลการศึกษาระยะที่ 1 พบว่ากลุ่มอาสาสมัครเป็นเพศหญิงทั้งหมด มีอายุเฉลี่ย 29.12±5.66 ปี ความชุกของอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อสูงสุด 3 อันดับแรก คือ บริเวณคอ หัวไหล่ และเมื่อยล้าสายตา ร้อยละ 79.00, 78.00 และ 65.00 ตามลำดับ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.44±0.91 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก ร้อยละ 53.00 ส่วนการประเมินความเสี่ยงของท่าทางการทำงานพบว่า ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมและควรรีบปรับปรุง ร้อยละ 54.00 ผลการศึกษาประสิทธิผลของการปรับปรุงสถานีงานของพนักงานฝังพลอยในระยะที่ 2 พบว่าการปรับปรุงสถานีงานใหม่สามารถลดระดับความเสี่ยงท่าทางการทำงานและความชุกของอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ค่าการหดตัวสูงสุดของกล้ามเนื้อโดยสมัครใจของกลุ่มอาสาสมัคร จำแนกตามมัดกล้ามเนื้อที่ใช้ในการทำงานของพนักงานฝังพลอยพบว่า กล้ามเนื้อ Biceps brachii, Triceps brachii, Middle Deltoids, และ Upper trapezius มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 509.46 (SD = 376.25), 247.90 (SD = 90.53), 448.38 (SD = 180.14) และ 232.29 (SD = 116.53) ตามลำดับ เมื่อทำการเปรียบเทียบค่าร้อยละของกล้ามเนื้อขณะทำงานเทียบกับการหดตัวสูงสุดของกล้ามเนื้อโดยสมัครใจ (% MVC) ของพนักงานฝังพลอย พบว่าเมื่อพนักงานทำงานกับสถานีงานที่ปรับปรุงใหม่มัดกล้ามเนื้อ Biceps brachii มีค่าสูงขึ้น และมัดกล้ามเนื้อ Middle Deltoids มีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ส่วนมัดกล้ามเนื้อ Triceps brachii และ Upper trapezius มีค่าสูงขึ้นอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าความถี่กลาง การรับรู้ความสบายของพนักงานพบว่ามีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ส่วนค่าเฉลี่ย Productivity และเวลาทำงานระหว่างทั้งสองสถานีงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการศึกษาครั้งนี้นำไปสู่การออกแบบสถานีงาน และควรมีการติดตามผลของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานควรนำประเด็นปัญหาทางการยศาสตร์มาพิจารณาเพิ่มในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อป้องกันการรับสัมผัสสิ่งคุกคามทางการยศาสตร์ ผลการศึกษาครั้งนี้นำไปสู่แนวทางในปรับปรุงสภาพการทำงานที่เหมาะสมของพนักงานต่อไป
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

นราพร สิงห์ไชย และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2565) ประสิทธิผลของการปรับปรุงสถานีงานตามหลักการยศาสตร์ในกลุ่มพนักงานฝังพลอยในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องประดับแห่งหนึ่ง. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
นราพร สิงห์ไชย และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2565. ประสิทธิผลของการปรับปรุงสถานีงานตามหลักการยศาสตร์ในกลุ่มพนักงานฝังพลอยในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องประดับแห่งหนึ่ง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
นราพร สิงห์ไชย และผู้แต่งคนอื่นๆ. ประสิทธิผลของการปรับปรุงสถานีงานตามหลักการยศาสตร์ในกลุ่มพนักงานฝังพลอยในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องประดับแห่งหนึ่ง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565. Print.