รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2022.215
Title การพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน: กรณีศึกษาผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
Creator วนิดา จันทร์สวัสดิ์
Contributor มนพร วงศ์สุนทรชัย, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2565
Keyword การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ, มูลฝอยติดเชื้อในชุมชน, ผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน, Infectious waste management, Infectious waste in community, Home healthcare
Abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ และพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รูปแบบเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบ่งการศึกษาเป็น 3 ระยะ คือ ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ สร้างและทดลองใช้รูปแบบการจัดการมูลฝอย ติดเชื้อในผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน และประเมินผลหลังการทดลองใช้ในผู้ป่วย 3 กลุ่ม คือผู้ป่วยติดเตียงที่มีแผลเรื้อรัง ผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง และผู้ป่วยเบาหวานที่ฉีดอินซูลิน จำนวน 189 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจและการสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติทดสอบ McNemar’s test วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) และพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชน ผลการวิจัยพบว่า อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อจากผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้านในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่มีแผลเรื้อรัง ผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง และผู้ป่วยเบาหวานฉีดอินซูลิน มีค่าเท่ากับ 1.44±0.70 2.9±2.7 และ 0.16±0.03 กก./คน/วัน ตามลำดับ พบปริมาณมูลฝอยติดเชื้อก่อนการกำหนดรูปแบบเข้าสู่ระบบการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพียงร้อยละ 4.13 และหลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดการซึ่งกำหนดให้ผู้ป่วยแยกมูลฝอยติดเชื้อเพื่อส่งไปกำจัดที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรือนำไปรีไซเคิล ส่งผลให้มีการจัดการถูกต้องเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 22.5 ผลการทดสอบ McNemar’s test ที่ระดับ Level of Sig (P) <0.001 พบว่าการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้องในชุมชนระยะหลังกำหนดรูปแบบเพิ่มขึ้นจากระยะก่อนกำหนดรูปแบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติคำสำคัญ: การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ, มูลฝอยติดเชื้อในชุมชน, ผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

วนิดา จันทร์สวัสดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2565) การพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน: กรณีศึกษาผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
วนิดา จันทร์สวัสดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2565. การพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน: กรณีศึกษาผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
วนิดา จันทร์สวัสดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน: กรณีศึกษาผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565. Print.