รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2022.214
Title มูลค่าพื้นฐานของธุรกิจขุดเหมือง bitcoin: กรณีศึกษา บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
Creator สกุลชัย เก่งอนันตานนท์
Contributor อาณัติ ลีมัคเดช, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2565
Keyword ขุดเหมืองบิทคอยน์, สินทรัพย์ดิจิทัล, บล็อกเชน, คริปโตเคอร์เรนซี, Bitcoin mining, Digital asset, Blockchain, Cryptocurrency
Abstract บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ JTS ตัดสินใจประกาศและเริ่มลงทุนธุรกิจขุดเหมือง Bitcoin ตั้งแต่ปี 2021 หลังจากที่ราคาของ Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นอย่างก้าวกระโดด และภายหลังการประกาศเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่นี้ ราคาหุ้นของบริษัทก็ปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงถึง 10 เท่าตัว อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าพื้นฐานธุรกิจใหม่ของ JTS ที่ว่านี้ โดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการเงินการลงทุนยังไม่มีให้เห็น ทำให้ผู้ลงทุนในวงกว้างอาจจะยังไม่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนมากเพียงพอ กรณีศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินมูลค่าพื้นฐานและราคาหุ้นที่เหมาะสมของบริษัทจากการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่นี้ โดยเลือกใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) ภายหลังจากการจัดทำประมาณการรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งการประเมินอัตราคิด ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) จากกระแสเงินสดอิสระต่อผู้ถือหุ้น (Free Cash Flow to Equity) ของโครงการลงทุนนี้ เท่ากับ -792,843,540 บาท ผลลัพธ์จากการศึกษาครั้งนี้สะท้อนว่าโครงการลงทุนของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่มีความคุ้มค่า เนื่องจากกระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่เพียงพอต่อเงินลงทุนตั้งต้น หากราคา Bitcoin ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญยังคงมีราคาต่ำกว่า 51,600 ดอลลาร์ โดยต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมทั้งตัวแปรอื่น ๆ คงท
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

สกุลชัย เก่งอนันตานนท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2565) มูลค่าพื้นฐานของธุรกิจขุดเหมือง bitcoin: กรณีศึกษา บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
สกุลชัย เก่งอนันตานนท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2565. มูลค่าพื้นฐานของธุรกิจขุดเหมือง bitcoin: กรณีศึกษา บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
สกุลชัย เก่งอนันตานนท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. มูลค่าพื้นฐานของธุรกิจขุดเหมือง bitcoin: กรณีศึกษา บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565. Print.